Onderzoek

HVO-Querido vindt het belangrijk om inzicht te krijgen in de resultaten van de zorgverlening en de kwaliteit te verbeteren. Dat doen we aan de hand van aanwezige en nieuwe data. Het onderzoeksbureau van HVO-Querido speelt hierin een belangrijke rol.

Tussen wetenschap en praktijk

Het onderzoeksbureau vormt een brug tussen wetenschap en praktijk, gericht op de versterking van dat laatste. Daarom voert het onderzoeksbureau een breed scala aan onderzoeksactiviteiten uit in de sector. Het gaat van kleinschalige ontwikkelonderzoeken en procesevaluaties tot grote effect- en cliëntervaringsonderzoeken.

Het onderzoeksbureau werkt vanuit drie uitgangspunten:

 • Kennisontwikkeling is ondersteunend aan de praktijk en het strategische beleid van de organisatie en/of de sector;
 • Onderzoek gebeurt altijd in samenwerking met de praktijk;
 • Onderzoek is onafhankelijk.

Het onderzoeksbureau draagt ook bij aan de ontwikkeling van kennis binnen onze sector en over onze doelgroep. Dat doet het door te actief te participeren in verschillende kennis- en onderzoeksnetwerken. Daarnaast werkt het onderzoeksbureau samen met andere organisaties, kennisinstituten, hogescholen en universiteiten.

Waarvoor kun je contact opnemen met het onderzoeksbureau?

 • Vragen rondom uitvoering, coördinatie, facilitering en / of overige vragen met betrekking tot onderzoek in het sociaal domein.
 • Advies en informatie, zowel zorginhoudelijk als onderzoeksmatig
 • Vragen over of interesse in onderzoeksstages of studentonderzoeken

Op welke thema’s richt onderzoek van het onderzoeksbureau zich?

Op de onderzoeksagenda staan vijf thema’s waar in de komende jaren de focus op zal liggen:

 • Professioneel handelen
 • Participatie
 • Nieuwe woonvormen en zorginnovatie
 • Leefstijl, somatische zorg en positieve gezondheid
 • Inzicht in doelgroepen resultaten van zorg

Welk onderzoek loopt nu of is recentelijk gedaan?

Een THUIS maken. Ontwerpprincipes voor goed wonen
In deze paper beschrijven we aan de hand van inzichten uit de omgevingspsychologie wat er nodig is om een thuis te maken, juist voor groepen die lang geen thuis hebben gehad, te weten: ruimte voor eigen regie, regie over de eigen ruimte; helende omgeving; betekenisvolle omgeving, aandacht voor thuis maken. We lichten ook toe waarom dit zo belangrijk is. We richten ons vooral op de groep mensen die dakloos is (geweest), maar hetzelfde geldt voor mensen die langdurig in klinieken verblijven en in die zin ook geen thuis hebben.
Kwetsbaar in Amsterdam
De Vrije Universiteit Amsterdam onderzoekt samen met de GGD Amsterdam, Leger des Heils Amsterdam, HVO-Querido en De Regenboog Groep de (blijvende) impact van corona op kwetsbare groepen en de hulpverlening daaraan. In januari 2021 verscheen het eerste deelrapport, waarin duidelijk werd dat de impact op clienten wisselen was, omdat sommige meer psychische problemen kregen of langer moesten wachten op zorg, terwijl andere juist zelfstandiger bleken dan verwacht, of juist meer rust ervaarden. Veel hulpverleners ervoeren morele dilemma’s door de coronacrisis. In het najaar van 2021 wordt het vervolgrapport verwacht.
Proefschrift Zelfbeheer in daklozenopvang
Zelfbeheerde opvang is gebaseerd op het uitgangspunt dat dakloze mensen een opvang beter zelf kunnen beheren. In de afgelopen tien jaar is dit uitgangspunt bestudeerd door Max Huber, in samenwerking met JES en andere zelfbeheerde voorzieningen. Hij sprak met (oud-) bewoners, ervaringswerkers, sociaal werkers en andere betrokkenen. Daarnaast organiseerde hij focusgroepen, observaties en participatief actie onderzoek. Hoewel zelfbeheer niet alles is voor iedereen, is zelfbeheer veel dingen voor veel mensen, door praktische voordelen, keuzevrijheid en mogelijkheden voor capaciteitsontwikkeling aan te bieden. De intrinsieke tegenstellingen van zelfbeheer dwingen deelnemers, ervaringswerkers, sociaal werkers en andere betrokkenen om zelfbeheer voortdurend te heroverwegen.
Housing First
De afgelopen jaren is het aantal Housing First praktijken explosief gegroeid. HVO-Querido is een van de eerste organisaties die met deze methode werkte in Nederland en landelijk aanjager van de ontwikkeling. In samenwerking met Housing First Nederland en het Trimbos instituut onderzoeken we hoe modelgetrouw deze methode wordt toegepast en wat de uitkomsten zijn van deze methode, bij meer dan tien verschillende organisaties door het land heen. De eerste uitkomsten worden eind 2022 verwacht.
Een veilige haven als springplank
In samenwerking met Cordaan en HVO-Querido heeft de Hogeschool van Amsterdam anderhalf jaar een actieonderzoek uitgevoerd naar (de ontwikkeling van) Buurtcirkels. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat het niet eenvoudig is om een directe invloed van Buurtcirkel op de kwaliteit van leven van deelnemers aan te tonen. Zowel de deelnemers, als hun individuele begeleiders en de coaches geven echter wel aan dat de participatie in Buurtcirkels positieve ervaringen en veranderingen teweeg lijkt te brengen. 

Wie werken bij het onderzoeksbureau?

Het onderzoeksbureau bestaat uit verschillende onderzoekers. Maaike van Vugt en Max Huber zijn als senior onderzoekers verbonden aan het onderzoeksbureau. Zij werken samen met verschillende junior/medior onderzoekers. Daarnaast werkt het onderzoeksbureau nauw samen professionals, cliënten, ervaringsdeskundigen en beleidsadviseurs.

Vragen, ideeën of opmerkingen?

Heb je vragen, ideeën of opmerkingen over onderzoek?
Mail naar: onderzoeksbureau@hvoquerido.nl