Missie & Visie

HVO-Querido is er voor mensen die vanuit een kwetsbare positie opnieuw inhoud en richting aan hun leven willen geven.

Missie

HVO-Querido is er voor mensen met psychosociale of psychische problemen en/of andere maatschappelijke vragen. Mensen die vanuit een kwetsbare positie zelf opnieuw inhoud en richting aan hun leven willen geven kunnen op ons rekenen. Onze begeleiding is krachtgericht, persoonlijk en gericht op deelname aan de maatschappij. Met onze inzet en expertise dragen wij bij aan een inclusieve, leefbare en veilige samenleving.

Kernwaarden

We vervullen onze missie vanuit kernwaarden, die zo geconcentreerd mogelijk uitdrukken waarvoor we staan: samen, gelijkwaardig en met lef.

Samen
We zijn menselijk en betrokken bij onze cliënten, bij de stad en bij de samenleving. Samen komen we verder. We zijn netwerkgericht en werken graag met elkaar en onze partners samen. Wij zijn een hoopvolle organisatie die iedereen de vrijheid geeft om dingen op zijn of haar manier aan te pakken.

Gelijkwaardig
We zijn er voor iedereen die ons nodig heeft en willen dat iedereen gelijke kansen heeft om mee te doen. We staan voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen toegang heeft tot informatie en ondersteuning. Gelijkwaardigheid vormt de basis voor onze relaties met anderen.

Lef
We zijn niet bang om nieuwe dingen proberen, we zijn innovatief en ontwikkelen
oplossingen waarvan wij denken dat ze nodig en goed zijn. Dit vergt lef en pionierschap.

Visie

In onze ideale wereld heeft ieder mens een plek in de maatschappij en komt ieders potentieel maximaal tot uiting. Onze zorgvisie komt voort uit dit wereldbeeld en geeft aan waar wij ons verantwoordelijk voor voelen, wat we kwaliteit van zorg vinden, en wat onze maatschappelijke bijdrage is. Onze visie is ook: we doen veel meer dan zorg verlenen alleen.

Hoe kijken we naar de mens, ons werk en onze rol in de samenleving? Dat lees je hieronder. 

We hebben een holistisch mensbeeld
Wat betekent het om mens te zijn? HVO-Querido gaat uit van een holistisch mensbeeld: fysieke, mentale en sociale staat zijn met elkaar verbonden en vormen één geheel. Dit mensbeeld bepaalt onze visie op cliënten, medewerkers, de maatschappij, en hoe we daarin samenleven en werken. De mens is een sociaal wezen en daarom werken we dagelijks aan inclusie en participatie: een waardig leven en deelname aan de maatschappij is voor iedereen een recht.

We gaan uit van eigen kracht en herstelvermogen van de mens
Herstel betekent dat iemand ondanks een kwetsbaarheid een zo goed mogelijk leven leidt en nieuwe zingeving ontdekt. Het gaat om persoonlijke processen van mensen die proberen hun leven weer op te pakken. Op basis van eigen kracht krijgen mensen hoop en een positief zelfbeeld terug, net als de regie over hun leven. Persoonlijk contact in een maatschappelijke omgeving helpt daarbij, net als het geloof in eigen kracht en mogelijkheden. De ‘samen meer mogelijk’-benadering van HVO-Querido sluit hierop aan.

We hebben een integrale benadering in ons werk
Vanuit het perspectief van positieve gezondheid krijgen alle levensgebieden aandacht bij HVO-Querido. Die verschillende aspecten zien we als onderdelen van één geheel, onderdelen bovendien die elkaar beïnvloeden. Het versterken van de veerkracht die mensen hebben om hiermee om te gaan en het vergroten van de kwaliteit van leven hierbij de doelen. Om die te bereiken zetten we onze krachtmethodiek, professionaliteit, creativiteit en aanvullende interventies in.

Ervaringsdeskundigheid is een belangrijke kennisbron

Ervaringskennis werkt en ervaringsdeskundigheid verrijkt ons werk en zorgbeleid. Daarvan is HVO-Querido overtuigd. Het inzetten van ervaringsdeskundigheid past bij onze visie op inclusiviteit en is onze derde bron van kennis naast onderzoek en vakkennis. Vanuit onze kernwaarde gelijkwaardigheid zetten we deze deskundigheid in als extra competentie in reguliere functies. Dit doen we zoveel mogelijk, en op alle niveaus in de organisatie.

Wonen

Wonen als voorwaarde voor herstel

HVO-Querido biedt woonbegeleiding aan in de eigen omgeving van onze cliënten. Wonen, een eigen veilige plek hebben zien wij als mensenrecht; dakloosheid willen we voorkomen en oplossen. We kijken steeds naar wat mensen zelf kunnen, al dan niet met informele steun. Waar mogelijk maken we gebruik van de hulpbronnen van de cliënt zelf. Waar nodig zetten we professionele zorg in. We leggen verbindingen mèt en voor cliënten om een duurzaam vangnet te organiseren in hun leefomgeving en hebben belangstelling voor nieuwe inclusieve woonconcepten. We hebben aandacht voor duurzame impact: voor preventie van dakloosheid, maar ook voor het risico dat mensen terugvallen, voor verwaarlozing en voor overlast.

We werken aan duurzame ontwikkeling

HVO-Querido draagt bij aan een betere wereld: minder armoede, onrecht, ongelijkheid en klimaatverandering. En we willen juist méér aandacht voor maatschappij en milieu. We volgen daarbij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Ook de gemeentes waarin we werken, hebben zich daaraan gecommitteerd. En dus zie je social return on investment, destigmatisering, innovaties, het opzetten samenwerkingsverbanden en het delen van kennis en expertise in ons werk terug.
Ten slotte is bijdragen aan duurzaamheid een van de voornaamste uitgangspunten in onze bedrijfsvoering.