Missie & Visie

HVO-Querido is er voor mensen die vanuit een kwetsbare positie opnieuw inhoud en richting aan hun leven willen geven.

Missie

HVO-Querido ondersteunt mensen om zelf opnieuw regie over hun leven te krijgen en die te behouden na een periode van zware ontregeling. We bieden opvang, begeleiding en dagactiviteiten.

Visie

Iedereen heeft recht op een veilige plek en een volwaardige positie in onze samenleving. Wij geloven in de eigen kracht van medewerkers, cliënten en hun naasten, en hebben een brede kijk op gezondheid. Onze professionele zorg gaat uit van het natuurlijk herstelvermogen en is aanvullend op wat de cliënt zelf kan en wat zijn netwerk kan bieden. Door persoonsgericht te ondersteunen in het terugvinden van regie, krijgen mensen weer geloof in hun mogelijkheden en een positiever zelfbeeld. Dat is de basis om mee te doen in de maatschappij.

Kernwaarden

Samen

We geloven in de meerwaarde van samenwerking en zijn netwerkgericht.

Gelijkwaardig

Met gelijkwaardigheid maken we het verschil. We hebben respect voor de ander en veroordelen niet.

Lef

We durven buiten de gebaande paden te treden als dat nodig is.

Ervaringsdeskundigheid is een belangrijke kennisbron

Ervaringskennis werkt en ervaringsdeskundigheid verrijkt ons werk en zorgbeleid. Daarvan is HVO-Querido overtuigd. Het inzetten van ervaringsdeskundigheid past bij onze visie op inclusiviteit en is onze derde bron van kennis naast onderzoek en vakkennis. Vanuit onze kernwaarde gelijkwaardigheid zetten we deze deskundigheid in als extra competentie in reguliere functies. Dit doen we zoveel mogelijk, en op alle niveaus in de organisatie.

Wonen

Wonen als voorwaarde voor herstel

HVO-Querido biedt woonbegeleiding aan in de eigen omgeving van onze cliënten. Wonen, een eigen veilige plek hebben zien wij als mensenrecht; dakloosheid willen we voorkomen en oplossen. We kijken steeds naar wat mensen zelf kunnen, al dan niet met informele steun. Waar mogelijk maken we gebruik van de hulpbronnen van de cliënt zelf. Waar nodig zetten we professionele zorg in. We leggen verbindingen mèt en voor cliënten om een duurzaam vangnet te organiseren in hun leefomgeving en hebben belangstelling voor nieuwe inclusieve woonconcepten. We hebben aandacht voor duurzame impact: voor preventie van dakloosheid, maar ook voor het risico dat mensen terugvallen, voor verwaarlozing en voor overlast.

We werken aan duurzame ontwikkeling

HVO-Querido draagt bij aan een betere wereld: minder armoede, onrecht, ongelijkheid en klimaatverandering. En we willen juist méér aandacht voor maatschappij en milieu. We volgen daarbij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Ook de gemeentes waarin we werken, hebben zich daaraan gecommitteerd. En dus zie je social return on investment, destigmatisering, innovaties, het opzetten samenwerkingsverbanden en het delen van kennis en expertise in ons werk terug.

Ten slotte is bijdragen aan duurzaamheid een van de voornaamste uitgangspunten in onze bedrijfsvoering.