Diversiteit & Inclusie

HVO-Querido heeft de ambitie om een inclusieve en gelijkwaardige organisatie te zijn waar alle cliënten en medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen, met als doel om betere kwaliteit van zorg te leveren aan onze cliënten en een veilige en inspirerende werkplek te bieden voor onze medewerkers.

HVO Q Monique

We waarderen diversiteit en zetten een inclusieve bril op

Wij omarmen iedereen met alle verschillen en gaan met mensen om met respect, empathie, en nieuwsgierigheid. Wij leren om een inclusieve bril op te zetten en zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt en de gelegenheid heeft om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan onze ambitie.

In 2023 ondertekende HVO-Querido de regenboogverklaring die in lijn staat met ons Diversiteits- en Inclusiebeleid. Daarmee dragen we uit een LHBTQI+ vriendelijke organisatie te willen zijn.

Wonen

We willen aansluiten bij de diversiteit van onze samenleving

Wij streven naar een divers personeelsbestand om beter te kunnen aansluiten bij onze cliënten en de veranderende maatschappij. We zien dat diversiteit van perspectieven meerwaarde heeft om relevant en innovatief te blijven in ons werkveld.

We staan voor gelijk­waardigheid

Wij geloven in de positieve effecten van diversiteit en inclusie op gezondheid en herstel bij cliënten en medewerkers. We zetten ons actief in tegen alle vormen van uitsluiting, stigmatisering en discriminatie. We bevragen stereotypen, aannames en schadelijke machtsstructuren die gelijke rechten tegenwerken.

Destigmatiserend werken

We zetten ons actief in voor destigmatisering, zodat geen enkele betrokkene nog (langer) wordt belemmerd door ervaringen met stigmatisering. Dit vraagt van onze medewerkers dat zij destigmatiserend werken. Dit betekent dat zij beschikken over een destigmatiserende grondhouding. Dit is een kritische en reflectieve houding van iedere medewerker naar zichzelf, die altijd aan de basis ligt van hun contact (bejegening, handelen en communicatie) met anderen. Daarnaast hebben zij de kennis, het bewustzijn en de handvatten om (zelf)stigmatisering te (h)erkennen, bespreekbaar te maken en tegen te gaan binnen de dagelijkse werkzaamheden. We zorgen ervoor dat medewerkers zich bewust zijn van deze betekenis van destigmatiserend werken en dat ze hier regelmatig over in gesprek gaan.