Kwaliteit

Goede kwaliteit van zorg is ons bestaansrecht. Om deze kwaliteit te waarborgen hanteert HVO-Querido een kwaliteitsmanagementsysteem.

HVO-Querido vindt het belangrijk om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening op een systematische wijze te beheren en voortdurend te verbeteren. Dat betekent dat de daaraan gekoppelde bedrijfsvoering ook goed moet zijn. Goede zorg draagt namelijk bij aan tevreden cliënten, medewerkers en klanten.

 

Kwaliteitsmanagementsysteem

In ons kwaliteitsmanagementsysteem is benoemd hoe we samen elke dag kijken naar, en werken aan, kwaliteit. Dit systeem bestaat uit tien bouwstenen die samen zorgen voor een solide basis voor het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening.

Tien bouwstenen van ons kwaliteitsmanagementsysteem

 1. HVO-Querido Kwaliteitskompas. De kern van dit kompas is Cliënt op weg naar herstel, met daaraan gekoppeld onze visie en kernwaarden. Deze kern is omringd door zes ondersteunende domeinen. Ons kwaliteitskompas is de visuele weergave van ons kwaliteitsmanagementsysteem en visualiseert ook onze kijk op kwaliteit.
 2. Kwaliteitshandboek. Organisatiebrede documentatie die al onze medewerkers ondersteunt bij het uitvoeren van onze zorg- en dienstverlening.
 3. Beheer kwaliteitshandboek. Afspraken over het continue actueel houden en verbeteren van de documentatie in ons kwaliteitshandboek.
 4. Aandachtsfunctionarissen. Medewerkers in al onze teams die de extra taak hebben om belangrijke zorgthema’s onder de aandacht te brengen bij collega’s (je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een veilig werk- en zorgklimaat).
 5. Integrale kwaliteits- en veiligheidsmonitor. Een samenvatting van belangrijke (jaar)rapportages, inclusief mogelijke verbeteracties en een overstijgende analyse van sterke en zwakke punten (de rapportages die hier onderdeel van uitmaken zijn bijvoorbeeld ons cliëntervaringsonderzoek en medewerkerstevredenheidsonderzoek).
 6. Risicomanagement. Actief inschatten van de risico’s en het nemen van verbetermaatregelen op verschillende niveaus (dit is gekoppeld aan de jaarplannen die we in onze organisatie opstellen).
 7. Planning en controlcyclus. Het voortdurend doorlopen van de Plan Do Check Act cyclus (PDCA). Onder andere door ons meerjarenbeleid (Samen verder, Meerjarenbeleidsplan 2022-2025), jaarplannen, en managementrapportages.
 8. Interne audits. Een systematiek waarbij onze teams evalueren op kwaliteitssuccessen en kwaliteitsdilemma’s.
 9. Directiebeoordeling. Jaarlijkse evaluatie van de geschiktheid en effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem en kwaliteitskompas.
 10. Externe audits en certificering. Jaarlijkse onafhankelijke toetsing door KIWA, leidend tot het HKZ-Kwaliteitskeurmerk, inclusief mogelijke verbeteradviezen.

Meerjaren kwaliteitsbeleid

Omdat ons kwaliteitsmanagementsysteem zo’n wezenlijk “kwaliteitsvliegwiel” is, vinden we het belangrijk om via een meerjarenperspectief te waarborgen dat dit systeem zich in de gewenste richting blijft ontwikkelen. Dit doen we door middel van het voeren van een meerjaren kwaliteitsbeleid. Dat zorgt ervoor dat ons kwaliteitsmanagementsysteem naadloos blijft aansluiten op onze organisatie, onze organisatiedoelen en strategische thema’s, en onze veranderende omgeving.

Voorbeelden van onderwerpen in het huidige meerjaren kwaliteitsbeleid zijn:

 • Verbetering van ons kwaliteitskompas, waarbij persoonsgerichte zorg centraal komt te staan en onze organisatiedoelen en strategie ook in ons kompas een samenhangend geheel vormen.
 • Blijven inzetten op een actueel, gekend en gebruiksvriendelijk kwaliteitshandboek, waarbij we met betrekking tot al onze ondersteunende documentatie een verbeteringsslag en afslankoperatie doorvoeren.
 • Onze integrale kwaliteits- en veiligheidsmonitor verder verbeteren, waarbij sturing en monitoring op organisatiedoelen een prominentere rol krijgt.
 • Ontwikkeling van de interne audits naar kwaliteitsgesprekken, waarbij we bewust reflecteren over de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening.

 

Het meerjaren kwaliteitsbeleid sluit daarbij ook naadloos aan bij het meerjarenbeleid (Samen verder, Meerjarenbeleidsplan 2022-2025) van HVO-Querido.