Ik wil samenwerken

Samen is meer mogelijk. Dit is een van onze principes; zowel in de begeleiding van onze cliënten als in onze manier van werken.

  1. HVO-Querido
  2. >
  3. Professional
  4. >
  5. Samenwerken met HVO-Querido
HVO-Querido werkt met veel partners samen, omdat dit winst voor onze cliënten oplevert. Samen is meer mogelijk. Dit is een van onze principes; zowel in de begeleiding van onze cliënten als in onze manier van werken. Daarom ontwikkelen wij ons als een netwerkorganisatie. Hieronder een aantal partners met wie wij veel samenwerken.

Organisaties van cliënten en naasten

Wij hechten veel waarde aan de zeggenschap van cliënten en de inbreng van naasten. De Centrale Cliëntenraad van HVO-Querido is lid van Cliëntenbelang Amsterdam. Voor de belangen van naasten hebben wij contact met MIND Ypsilon.

Onze behandelpartners

Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben behoefte aan integrale zorg. Wij hebben samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de GGZ-instellingen Arkin en GGZ inGeest om de behandeling en begeleiding van onze gemeenschappelijke cliënten goed op elkaar af te stemmen en gebruik te maken van elkaars expertise. Ook werken wij met gespecialiseerde behandelaars zoals Molemann en ARQ Centrum ’45.

Partners in werk en participatie

Op het gebied van werk en participatie werkt HVO-Querido samen met aanbieders van dagbesteding in Amsterdam en omgeving. Afhankelijk van de financiering gebeurt dit met zelfstandige aanbieders of in onderaannemerschap. Ook in de wijk en op het gebied van leren en werken zoeken wij de samenwerking om met elkaar tot een mooi gevarieerd aanbod te komen.

Wij nemen deel aan de netwerkactiviteiten van Stichting De omslag.

Partners in de hulpverlening aan sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel

Bij de hulpverlening aan sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel werken wij samen met Comensha, ARQ Centrum ’45, Altra, Levvel, Blijf Groep, politie, advocatuur, GGD en het Ministerie van Justitie.

Partners in de forensische zorg

In de forensische zorg werken wij onder andere samen met DJI, de 3RO, Arkin, GGZ Noord-Holland-Noord, Actiecentrum Veiligheid en Zorg, Expertisecentrum Forensische Psychiatrie en verschillende hogescholen en universiteiten.

Partners in de hulpverlening aan gezinnen

Belangrijke partners in onze hulpverlening aan gezinnen zijn de Blijf Groep en Altra.

Partners in de zorg voor jong volwassenen

Voor de ondersteuning aan jong volwassenen in Amsterdam werkt HVO-Querido samen met zeven organisaties verenigd in de Combinatie (Don Bosco Straatvisie, per Mens, Combiwel/Kamers met Kansen, Levvel, 3H/ROC, Altra, Arkin Jeugd). Ook nemen we deel aan het Bestuurlijk Overleg Zwerfjongeren.

Partners in Noord-Holland

Voor onze cliënten in Haarlem en omstreken werken wij samen met de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer en Bloemendaal, de politie en zorgorganisaties Brijder, GGZ inGeest, RIBW K/AM, Humanitas, Stichting MEE, Leger des Heils, Stem in de Stad, CJG, Blijf Groep, politie, Fivoor, coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden, Reclassering Nederland-regio Haarlem, Spaarnegasthuis en perMens.

Overige partners

Met het Amsterdamse Drugspastoraat werken we samen als het gaat om geestelijke verzorging voor cliënten.

Onze gebiedsmanagers

De gebiedsmanagers en gebiedscoördinatoren zijn het aanspreekpunt namens HVO-Querido in het stadsdeel en coördineren de samenwerking.

Stadsdeel West
Nynke van der Heide
(06) 21 66 72 59

Stadsdeel
Nieuw-West

Harm Twaalfhoven
(06) 27 29 20 32

Stadsdeel Zuid
Anita Doggen
(06) 30 42 19 31

Stadsdeel Noord
Cock Harmsen
(06) 21 18 17 98

Stadsdeel Centrum
Kim de Keijzer
(06) 20 93 96 27

Mathijs Vaerewijck, gebiedscoördinator
Stadsdeel Oost
Mathijs Vaerewijck
(06) 25 12 09 56

Stadsdeel Zuidoost
Marion van den Boorn
(06) 51 24 79 09

Koepelorganisaties

In het Platform Opvanginstellingen Amsterdam (POA) werken we bestuurlijk samen met Leger des Heils, Blijf Groep, De Regenboog Groep, PerMens, Oudezijds 100, Exodus, Stoelenproject, Timon, Cordaan, GGZ inGeest en Arkin. Op landelijk niveau neemt HVO-Querido deel aan het G4-overleg van de vier grote steden en zijn wij lid van branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang Valente. HVO-Querido is lid van de SIGRA, de Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam.

Onderzoekspartners

HVO-Querido heeft sinds 2020 een eigen onderzoeksbureau en neemt deel aan het landelijk onderzoeksnetwerk van branchevereniging Valente. Samenwerking op gebied van onderzoek vindt plaats met het Verwey Jonker Instituut, het Trimbos instituut en kenniscentrum Phrenos. Regionaal werken we samen in onderzoek met de GGD, VU, UvA en de hogescholen van Amsterdam, Leiden en Utrecht. HVO-Querido is medefinancier van de leerstoel Actief Burgerschap van Monique Cremer.

Samenwerking in de wijk

Op het niveau van de buurt en de wijk hebben veel voorzieningen van HVO-Querido waar cliënten wonen een zogeheten begeleidingscommissie. Hierin hebben buurtbewoners, winkeliers, wijkagent, woningcorporatie en andere belanghebbenden zitting, naast vertegenwoordigers van onze organisatie. HVO-Querido doet mee in drie buurteamcoalities in stadsdeel Zuidoost (met B&A en Cordaan), Nieuw-West (met SEZO, Senazorg en PerMens) en West (met Combiwel en Regenboog Groep). Samen met de coalitiepartners zet HVO-Querido zich in om de buurtteams in die stadsdelen op te bouwen. Verder werkt HVO-Querido samen met het lokaal bestuur, de meldpunten Zorg en Woonoverlast en de wijkzorgnetwerken.

Woningbouwcorporaties

Als aanbieder van woonbegeleiding werken wij vanzelfsprekend samen met diverse woningcorporaties. Wij hebben contact met de Amsterdamse Federatie van Woningbouwcorporaties en met de corporaties Ymere, De Key, De Alliantie, Rochdale, Stadgenoot en Eigen Haard. Wij zijn lid van het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen in Amsterdam waarin gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders samen werken om kwetsbare Amsterdammers aan woonruimte te helpen.

Contact

Heb je een maatschappelijke uitdaging, een zorgvraag voor een bepaalde doelgroep of wil je expertise delen? Neem dan vooral contact met ons op. We maken graag kennis om te verkennen hoe we elkaar kunnen helpen.