Privacy

Hieronder staat de privacyverklaring van HVO-Querido uitgelegd.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle cliënten, medewerkers, vrijwilligers, sollicitanten, samenwerkingspartners, leveranciers en websitebezoekers van HVO-Querido.

Van tijd tot tijd kunnen wij deze verklaring aanpassen. Daarom raden wij je aan om deze regelmatig te raadplegen. Zo blijf je op de hoogte van eventuele wijzigingen. De laatste wijziging dateert van 27 oktober 2022.

Algemeen

In onze zorg- en dienstverlening en in onze positie van werkgever, ketenpartner en websitebeheerder hechten wij veel waarde aan respect voor de persoonlijke levenssfeer van onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers, sollicitanten, samenwerkingspartners, leveranciers en websitebezoekers. Voor de uitvoering van onze zorg- en dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Met die persoonsgegevens gaan we zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wet- en regelgeving die voor onze sector geldt. Dat geldt zowel voor het interne beheer van deze gegevens als in de uitwisseling daarvan met ketenpartners, opdrachtgevers en andere externe partijen. 

Voor diegenen met wie wij een (arbeids)overeenkomst sluiten geldt onder meer een geheimhoudingsplicht ten aanzien van persoonsgegevens van cliënten. De desbetreffende personen zijn akkoord gegaan met een geheimhoudingsverklaring. Dit geldt eveneens voor inhuurkrachten. Ook wordt van alle medewerkers en inhuurkrachten een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.

Verwerking persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens verstaan wij alle informatie over een geïdentificeerde natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is.

Afhankelijk van de dienst waarvan je gebruik maakt, verwerken we verschillende persoonsgegevens van je. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens verwerken.
 • altijd eerst vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in die gevallen waarin die toestemming is vereist,
 • slechts persoonsgegevens verzamelen die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor we ze verwerken,
 • jouw gegevens alleen met derden, bijvoorbeeld onze samenwerkingspartners, delen nadat jij daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of als we daar wettelijk of op grond van een overeenkomst toe verplicht zijn,
 • met tal van fysieke, technische en organisatorische maatregelen zorgen dat je persoonsgegevens goed beveiligd zijn.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens voor het registreren van cliënten, medewerkers, vrijwilligers en sollicitanten, voor het nakomen van wettelijke verplichtingen en voor de uitvoering van:

 • onze hulp- en dienstverlening,
 • financiële verantwoording,
 • archivering,
 • communicatie,
 • relatiebeheer,
 • bedrijfsprocessen, managementrapportages en intern management,
 • statische analyses.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij uiteenlopende persoonsgegevens van je verzamelen, variërend van adresgegevens, BSN-nummer en burgerlijke status tot diagnose, gegevens behandelaar, opleidingsgegevens, verzuim en Verklaring Omtrent Gedrag.

Als je precies wilt weten welke gegevens wij in jouw situatie bijhouden, vraag het dan aan je contactpersoon bij onze organisatie (bijvoorbeeld je begeleider of leidinggevende) of neem contact met ons op per mail: privacy@hvoquerido.nl.

Grondslag gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens slechts als daarvoor een rechtmatige grondslag is. Dat betekent dat we dit alleen doen:

 • als de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking,
 • om een wettelijke verplichting na te komen,
 • voor de uitvoering van een overeenkomst,
 • om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden.
 • voor de goede vervulling van de taak van de organisatie.

Rechten betrokkenen

Als wij persoonsgegevens van je verwerken heb jij als betrokkene recht op:

 • Dat houdt in dat je van ons mag verwachten dat we je infomeren welke gegevens wij van jou verwerken, met welk doel we dat doen en wat daarbij jouw rechten zijn. Dat doen we op het moment dat wij je persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring,
 • inzage en afschrift. Je kunt te allen tijde verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens en op een afschrift van die gegevens. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:
 1. Je hebt geen recht op informatie over anderen,
 2. We geven geen inzage en/of verstrekken geen afschrift als daardoor de persoonlijke
 3. Levenssfeer van een ander wordt geschaad,
 4. je hebt geen recht op inzage in persoonlijke werkaantekeningen van de opsteller van die
 5. aantekeningen,      
 • verzoek om aanvulling, correctie en verwijdering. Als je meent dat jouw persoonsgegevens onjuist, onterecht of onvolledig zijn weergegeven, kun je verzoeken om dit recht te zetten. Als je niet duidelijk is bij wie je hiervoor moet zijn, mail dan naar privacy@hvoquerido.nl of bel naar onderstaand contactadres,
 • Je kunt ons verzoeken om je persoonsgegevens aan jou te verstrekken op een manier die het voor jou makkelijk maakt om je gegevens te hergebruiken en door te geven aan anderen,
 • bezwaar, verzet en vergetelheid. Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook kun je vragen om persoonsgegevens niet langer te verzamelen en deze te laten verwijderen. Het kan zijn dat we jouw verzoek niet kunnen honoreren vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. Wij zullen in ieder geval zo spoedig mogelijk – en uiterlijk binnen 4 weken – op je verzoek reageren.

Wie heeft naast betrokkene inzage in persoonsgegevens?

Er is een autorisatiematrix opgesteld waarin is vastgesteld wie toegang krijgt tot welke persoonsgegevens: toegang tot persoonsgevoelige persoonsgegevens van cliënten of medewerkers is beperkt tot die medewerkers die het voor de uitvoering van hun functie nodig hebben.

Verstrekking aan derden

Bij de uitvoering van onze hulp- en dienstverlening en als werkgever werken wij nauw samen met andere partijen. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet zonder jouw vooraf verkregen toestemming met deze partijen delen tenzij dat wettelijk verplicht zijn of noodzakelijk in het kader van een overeenkomst die je met ons sluit.

Datalekken

We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Voor de medewerkers is een werkinstructie opgesteld waarin staat op welke wijze er dient te worden gehandeld bij een datalek. Elke datalek wordt bij  de Functionaris Gegevensbescherming (FG) gemeld, en in sommige situaties meldt de FG dit datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens volgens de wettelijke eisen. Wil je een vermoeden van een datalek melden en ben je niet in dienst bij HVO-Querido, dan kun je via privacy@hvoquerido.nl hiervan melding maken. De FG neemt dan contact met je op.

Bewaartermijnen

HVO-Querido bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. Wel moeten we ons aan de geldende wettelijke bepalingen houden. Dat houdt bijvoorbeeld in dat we voor het bewaren van gezondheidsgegevens van onze cliënten de wettelijke bewaartermijn hanteren van 20 jaar, zoals bepaald in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Cameratoezicht

Onze locaties worden beveiligd middels cameratoezicht. Dat doen we om de veiligheid en gezondheid van onze cliënten en medewerkers te waarborgen, de toegang tot onze voorzieningen te beveiligen en eventuele incidenten te registreren. De maximale bewaartermijn van camerabeelden is 7 dagen.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Wat dat zijn, welke dat zijn en wat ze doen staat in ons cookiestatement.

Contact

Functionaris Gegevensbescherming

Bij HVO-Querido is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacywetgeving.
De FG is bereikbaar via privacy@hvoquerido.nl.

Klachten

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Een klacht kun je zowel mondeling als schriftelijk (per brief of e-mail) indienen bij onze klachtenfunctionaris, per mail te bereiken op klachtenfunctionaris@hvoquerido.nl.

Als je na het maken van bezwaar en/of indienen van een klacht bij HVO-Querido niet tevreden bent met de wijze waarop wij je klacht hebben behandeld, kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthoudende instantie, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kun je doen via deze link. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens vind je hier.

Voor vragen of met andere reacties kun je contact opnemen met:

HVO-Querido
t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Eerste Ringdijkstraat 5
1097 BC Amsterdam
(020) 561 90 90
privacy@hvoquerido.nl