Vragen en antwoorden Spaarnevleugels

OVER DE LOCATIE

Waarom wordt er beschermd wonen gestart op de locatie Spaarnevleugels?

Op dit moment zijn er te weinig voorzieningen beschermd wonen voor de inwoners van Haarlemmermeer en in de regio. Om het aantal plaatsen voor beschermd wonen uit te breiden is gezocht naar een locatie met een passende bestemming. De locatie Spaarnevleugels, die op 1 oktober 2020 vrijkomt, kwam tijdens de zoektocht naar een passend pand naar voren. Deze locatie voor beschermd wonen draagt bij aan de ambitie van de regio Kennemerland om inwoners zo normaal mogelijk te laten wonen.

Wie zijn betrokken bij beschermd wonen in de regio en bij de nieuwe woonvorm op Spaarnevleugels?

De gemeente Haarlem is als centrumgemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. In overleg met de gemeente Haarlemmermeer, justitie, politie en GGZ is op basis van afspraken ingestemd met het gebruik van deze zorglocatie voor beschermd wonen door zorgorganisatie HVO-Querido.

Welke afspraken heeft de gemeente Haarlemmermeer met HVO-Querido gemaakt over deze locatie?

De gemeente Haarlemmermeer heeft afspraken gemaakt met HVO-Querido over inpassing in en communicatie met de buurt. Dat betekent onder andere dat:

  • er 24 uur per dag begeleiding is op de locatie;
  • buurtbewoners de locatie dag en nacht kunnen bereiken als dat nodig is;
  • buurtbewoners kunnen kennismaken met de locatie en haar bewoners en worden geïnformeerd over ontwikkelingen en activiteiten.
Hoeveel mensen komen er wonen op de locatie Spaarnevleugels?

35

Wanneer komen de eerste bewoners?

Naar verwachting stromen in november 2020 in Spaarnevleugels de eerste bewoners in en zijn eind 2020 alle 35 plekken in de voorziening bezet.

Wat is de achtergrond van de toekomstige bewoners?

Het gaat om mensen die na een moeilijke periode hun leven weer op orde willen krijgen. Bij veel bewoners is sprake van meervoudige (psychiatrische) problematiek. Zij zijn bijvoorbeeld dakloos geworden, hebben in een kliniek gezeten en/of zijn met justitie in aanraking geweest. Daardoor kunnen zij (tijdelijk) niet op eigen kracht zelfstandig wonen en in andere noodzakelijke bestaansvoorwaarden voorzien. Een deel van deze mensen wil een streep zetten door het verleden en heeft voldoende competenties om uiteindelijk zelfstandig te kunnen gaan wonen.
Het gaat vooral om bewoners uit de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer, waarvoor mogelijkheden zijn om in de regio uit te stromen naar een zelfstandige woonruimte. Bij de plaatsing van nieuwe bewoners wordt er onder meer gekeken naar de groepsgeschiktheid van bewoners en hun vermogen om zich op een aanvaardbare manier te verhouden tot hun omgeving.

Hoe lang blijft een bewoner daar wonen?

Gemiddeld twee jaar. De locatie is een doorstroomvoorziening: de bewoners ontwikkelen zich binnen twee jaar naar het zelfstandig kunnen wonen. Een deel stroomt daarna uit naar een zelfstandige woning, een (kleiner) deel naar andere beschermde woonplekken.

Wie heeft de leiding op deze locatie?

De teammanager van Spaarnevleugels is Suzanne van Dijk. Zij is een ervaren leidinggevende met veel kennis van de doelgroep. Eerder was zij teammanager van de Amsterdamse locaties Martien Schaaperhuis en Aalbersestraat, beide soortgelijke locaties als Spaarnevleugels.

Wordt de komst van HVO-Querido geëvalueerd/gemonitord? Hebben buurtbewoners inzage daarin, kunnen zij daaraan bijdragen?

We gaan de nieuwe voorziening regelmatig evalueren. Niet alleen met medewerkers, ketenpartners en bewoners. Ook nodigen we buurtbewoners van harte uit om mee te praten en denken over wat er beter zou kunnen. Dit kan via een begeleidingscommissie, bestaande uit buurtbewoners en bijvoorbeeld woningcorporatie, wijkraad, winkeliers uit de omgeving, de wijkagent en de gebiedsmanager van de gemeente Haarlemmermeer. HVO-Querido neemt het voortouw bij de samenstelling van deze begeleidingscommissie. Vervolgens gaan we regelmatig in overleg. Als voorziening zijn we een onderdeel van de buurt, wat betekent dat we de input van de buurt te allen tijde serieus nemen. De eerste evaluatie zal naar verwachting drie maanden na de ingebruikname plaatsvinden.
Kan nog bezwaar aangetekend worden tegen de komst van beschermd wonen op Spaarnevleugels?
Nee, dat kan niet. Beschermd wonen past binnen de bestemming van de locatie.
Mogelijk is een woonvorm als Spaarnevleugels prettig voor de cliënten, maar kunt u zich voorstellen wat dit voor een rustige woonbuurt betekent?
Onze ervaring met vergelijkbare locaties op andere plekken is positief. Juist door passende begeleiding te bieden aan deze kwetsbare doelgroep, is de ondersteuning gecentreerd en is daarmee de aanpak van eventuele overlast ook gemakkelijker te organiseren.

ZORG EN BEGELEIDING

Heeft HVO-Querido ervaring met deze doelgroep?

Ja. HVO-Querido biedt al meer dan 100 jaar opvang en begeleiding aan een diversiteit dak- en thuislozen en andere mensen in een kwetsbare positie. Met 1.300 medewerkers zetten we ons al dagelijks in voor 4.500 cliënten op 56 locaties in Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Alkmaar, Almere, ’t Gooi en Haarlem. Met de doelgroep die we gaan opvangen op de locatie Spaarnevleugels hebben we in de afgelopen decennia dan ook veel ervaring en deskundigheid opgebouwd.

Hoe ziet de begeleiding er uit?

We ondersteunen burgers in een kwetsbare positie, zodat ze weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. We gaan daarbij uit van wat iemand kan, in plaats van niet kan. Dit wordt ‘krachtgericht werken’ genoemd. Bij deze methodiek zijn de doelen en dromen van de bewoners de uitgangspunten voor het begeleidingstraject. Samen met de bewoner zoeken we naar zijn/haar krachten en mogelijkheden en naar zijn/haar steunende netwerk. We pakken samen met de bewoner de problemen en kwetsbaarheden aan op het moment dat deze zijn/haar doelen in de weg staan. Dat betekent dat bewoners in het begin redelijk intensief worden begeleid en na verloop van tijd leren om steeds meer zaken zelfstandig op te pakken.

Hoe begeleiden jullie bewoners naar meer zelfstandigheid?

Op diverse manieren:

  • Met een open, positief leefklimaat – Uit onderzoek blijkt dat dit erg belangrijk is voor de ontwikkeling van bewoners. Binnen een positief leefklimaat voelen bewoners zich meer verantwoordelijk voor wat hen overkomt, ze zijn emotioneel stabieler en zien meer perspectief. Ze zijn minder agressief en gemotiveerder voor hun behandeling. Dat zorgt er dus voor dat er minder overlast en onrust is.
  • Bewoners volgen bij HVO-Querido of in samenwerking met externe partners trainingen die bijdragen aan hun ontwikkeling naar meer zelfstandigheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan budgetcursussen.
  • Met alle bewoners werken wij aan (arbeidsmatige) dagbesteding of werk.
  • Daarnaast werken we samen met GGZ-aanbieders op het gebied van behandeling van psychiatrische problematiek als dat nodig is. Iedere cliënt bij Spaarnevleugels heeft een betrokken behandelaar.
Wat is het doel van jullie begeleiding?

Het doel is dat een bewoner na een verblijf in Spaarnevleugels kan doorstromen naar een plek die voor de bewoner het meest passend is. Dat zal in de meeste situaties een zelfstandige vorm van wonen zijn en in sommige situaties een andere vorm van beschut of beschermd wonen. Daarnaast zijn we gericht op het herstel van eigen regie en autonomie van de bewoner én vermindering van de kans op recidive ten behoeve van de veiligheid van de samenleving.

Hoe begeleiden jullie bewoners die met justitie in aanraking zijn geweest?

Voor een deel van de bewoners is de zorg die we bieden door de rechter opgelegd als onderdeel van een straf of maatregel. Het gaat om mensen met een psychiatrische aandoening die in het verleden een strafbaar feit hebben gepleegd. Een reclasseringsmedewerker monitort de voorwaarden die opgelegd zijn door de rechtbank. Voor de cliënten met zo’n ‘forensische titel’ brengen wij de risicofactoren in kaart. We maken afspraken met de behandelaar en reclasseringsmedewerker die betrokken zijn bij de cliënt, zodat we gezamenlijk kunnen optrekken in het naleven van deze afspraken.

Hoe gaan jullie om met het gebruik van harddrugs?

In Spaarnevleugels is het gebruik van harddrugs verboden. We bieden dus een plek voor mensen die clean van harddrugs zijn en blijven. Bij terugval in gebruik wordt er een beter passende locatie voor de bewoner gezocht.

Hoeveel mensen zijn er overdag werkzaam? En ’s nachts?

Spaarnevleugels is een 24-uursvoorziening. Dat betekent dat er de klok rond toezicht is.

Welke opleiding/achtergrond hebben de medewerkers?

Het team van Spaarnevleugels bestaat uit ondersteunend en persoonlijk begeleiders, een zorgcoördinator, een teammanager en een administratief medewerker. ​Dagelijks is er, 24 uur per dag, begeleiding aanwezig op de locatie.
De beste zorg voor onze cliënten staat voorop, daarom werken bij HVO-Querido professionals die hun eigen vakmanschap en professionele ontwikkeling belangrijk vinden. Medewerkers hebben daarin veel eigen regie en verantwoordelijkheid om hun professionaliteit op peil te houden. Als vooropleiding hebben medewerkers bijvoorbeeld de opleiding social work afgerond. Ook werken we met zij-instromers. HVO-Querido biedt een scholingstraject aan zij-instromers in de functie van persoonlijk begeleider. Dit scholingstraject wordt verzorgd door het ROC van Amsterdam. Leren doen we bij HVO-Querido volop, voortdurend en op allerlei verschillende manieren: klassikaal in trainingen, online via e-learning en ook in de (dagelijkse) praktijk.

Hoe kunnen cliënten worden aangemeld voor deze voorziening?

Meer informatie over de aanmeldprocedure van cliënten is te vinden via
https://www.haarlem.nl/beschut-en-beschermd-wonen/
https://www.forensischezorg.nl/indicatiestelling-plaatsing/indicatiestelling/systemen/ifzo

REGELS EN TEGENGAAN OVERLAST

Wat zijn de huisregels in Spaarnevleugels?

Op de eerste dag dat nieuwe bewoners welkom worden geheten, tekenen zij voor een aantal huisregels. Deze afspraken dragen bij aan een goede gang van zaken binnen de locatie en zijn opgesteld om het verblijf zo prettig mogelijk te maken. Dit betekent:

  • Respectvolle omgang is wezenlijk onderdeel van een veilig leefklimaat. Agressie, intimidatie of discriminatie worden niet geaccepteerd;
  • Overlastgevend gedrag in de buurt of in huis wordt niet geaccepteerd;
  • Gebruik van harddrugs is verboden. Bij terugval in gebruik wordt er een beter passende locatie voor de bewoner gezocht.

Verder zijn er regels over het ontvangen van bezoek, de privacy van de bewoners, de manier waarop met het gebouw wordt omgegaan en tot wanneer er geluid mag worden gemaakt in de algemene ruimtes.

Hebben de bewoners inspraak?

Ja, via een bewonerscommissie hebben de bewoners inspraak op het reilen en zeilen van de locatie. Op andere locaties van HVO-Querido met eenzelfde doelgroep is gebleken dat dit een effectieve manier is om draagvlak te creëren voor regels en afspraken binnen een voorziening. Door bewoners medeverantwoordelijk te maken, draagt iedereen bij aan een veilige en prettige werk- en leefomgeving voor medewerkers en bewoners.

Hoe is de veiligheid geregeld?

Onze cliënten hebben recht op een veilig bestaan in een zo gewoon mogelijke woon- en leefomgeving. De veiligheid waarborgen van onze cliënten en medewerkers en van de buurtbewoners beschouwen wij als een van onze belangrijkste taken. In geval van overlast is een medewerker van HVO-Querido 24 uur per dag bereikbaar. Voor de begeleiding op locatie is er altijd achterwacht bereikbaar vanuit onze organisatie. Dat betekent dat er bij incidenten en calamiteiten ook na kantoortijden en in het weekend overlegd kan worden met de teammanager. Om overlast, mocht die zich onverhoopt en ondanks alle maatregelen tóch voordoen, op te lossen, werken wij samen met de GGZ, reclassering, politie, afdeling Handhaving van de gemeente Haarlemmermeer en het Meldpunt Zorg en Overlast van GGD Kennemerland.

Wat moet ik doen als ik overlast ervaar van een van de bewoners?

U kunt voor vragen of meldingen van overlast contact opnemen met locatie Spaarnevleugels, telefoon: (023) 206 03 08, email: informatiespaarnevleugels@hvoquerido.nl. Locatie Spaarnevleugels is 24 uur per dag bereikbaar.

BETROKKENEN BIJ SPAARNEVLEUGELS

Hoe kom je als buurtbewoner in gesprek met het management van Spaarnevleugels?

Voordat de locatie geopend is, kunnen buurtbewoners een kijkje komen nemen in het nieuwe pand. Daarbij kunt u vragen stellen aan een aantal medewerkers en geven wij uitleg over onze bewoners en begeleiding. Wanneer de locatie gerealiseerd is, organiseren we regelmatig bijeenkomsten voor omwonenden. Daar kunt u als buurtbewoner in overleg met bijvoorbeeld de teammanager, handhaving, wijkagent, verhuurder en de gemeente Haarlemmermeer. Wij nodigen buurtbewoners van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomsten. Ook voor het delen van ideeën of feedback is het management van Spaarnevleugels bereikbaar. Wanneer u een afspraak wilt met het management, kunt u mailen naar informatiespaarnevleugels@hvoquerido.nl.

Wat kunnen wij als buurt doen om de opname van de nieuwe bewoners in onze wijk te vergemakkelijken?

De mate waarin een buurt aan bewoners het gevoel geeft welkom te zijn, draagt in belangrijke mate bij aan een snel herstel van onze cliënten. U kunt dat doen door een praatje aan te knopen, samen koffie te drinken of kleine klusjes met en voor elkaar te doen, net als bij iedere andere nieuwe buurman.

Is het mogelijk om als vrijwilliger aan de slag te gaan?

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor HVO-Querido. Hierdoor kunnen we iets extra’s bieden aan de mensen die we helpen. Bijvoorbeeld activiteiten, werkprojecten of gewoon een luisterend oor. U kunt zich op verschillende manieren inzetten voor onze bewoners. Bijvoorbeeld als begeleider van activiteiten of als maatje van een van onze bewoners. Dit levert ook voor u veel op: voldoening, waardering, het gevoel zinvol bezig te zijn. U leert nieuwe mensen kennen en hoort boeiende verhalen. U kunt uw eigen kennis en kwaliteiten inzetten want vrijwilligerswerk bij HVO-Querido is heel divers; voor ieder is een taak die bij hem of haar past. U hoort bij een team van deskundige, betrokken en respectvolle medewerkers en vrijwilligers. U wordt begeleid door een van uw collega’s, krijgt training waar nodig en ontvangt een onkostenvergoeding.