Missie & Visie

HVO-Querido is er voor mensen met psychosociale of psychische problemen en/of andere maatschappelijke vragen. Mensen die vanuit een kwetsbare positie zelf opnieuw inhoud en richting aan hun leven willen geven kunnen op ons rekenen. Onze begeleiding is krachtgericht, persoonlijk en gericht op deelname aan de maatschappij. Met onze inzet en expertise dragen wij bij aan een inclusieve, leefbare en veilige samenleving.

Kernwaarden

HVO-Querido is een organisatie waarin je elkaar kent, en waarin mensen doeltreffend en krachtgericht samenwerken. Voor het succes hiervan zijn cliënten en medewerkers samen verantwoordelijk. Belangrijk is dat iedereen bij HVO-Querido ‘gekend’ wordt: we hebben oog voor ieder individu en zijn of haar mogelijkheden. Onze kernwaarden zijn: samen, gelijkwaardig en lef.

Visie

In onze ideale wereld heeft ieder mens een plek in de maatschappij en kunnen zij hun potentieel maximaal tot uiting laten komen. Zo kan iedereen deelnemen aan onze samenleving. Onze zorgvisie komt voort uit dit wereldbeeld, en geeft aan waar wij ons verantwoordelijk voor voelen, wat we kwaliteit van zorg vinden, en wat onze maatschappelijke bijdrage is. De manier waarop wij naar zorg en ons werk kijken, omvat de volgende uitgangspunten.

Uitgangspunten

1. We hebben een holistisch mensbeeld

Wat betekent het om mens te zijn? HVO-Querido gaat uit van een holistisch mensbeeld: fysieke, mentale en sociale staat zijn met elkaar verbonden en vormen één geheel. Dit mensbeeld bepaalt onze visie op cliënten, medewerkers, de maatschappij, en hoe we daarin samenleven en werken. De mens is een sociaal wezen en daarom werken we dagelijks aan inclusie en participatie: een waardig leven en deelname aan de maatschappij is voor iedereen een recht.

2. We geloven in de eigen kracht en het herstelvermogen van mensen

Herstel betekent dat iemand ondanks zijn of haar kwetsbaarheid een zo goed mogelijk leven kan leiden en nieuwe zingeving kan ontdekken. We praten dan over de persoonlijke processen van mensen die proberen hun leven weer op te pakken, ondanks de vaak ontwrichtende ervaringen. HVO-Querido omarmt de definitie van herstel van Phrenos. Daarbij helpt persoonlijk contact, geloof in kracht en mogelijkheden, hoop bieden en het principe ‘samen meer mogelijk’.

3. We geloven in een integrale benadering

Vanuit het perspectief van positieve gezondheid zien we het belang van aandacht voor alle levensgebieden. Fysieke, mentale en sociale staat vormen hierin één geheel en beïnvloeden elkaar onderling. Versterken van eigen regie hierop en kwaliteit van leven is het doel. Hiertoe zetten we onze krachtmethodiek, creativiteit en aanvullende interventies in.

4. Wonen zien we als de start voor herstel

Focus ligt op werken in de natuurlijke leefomgeving. Wonen zien wij als mensenrecht en we zetten ons in om dakloosheid te voorkomen en op te lossen. We kijken steeds naar wat mensen daarbij zelf kunnen, al dan niet met informele steun. Waar mogelijk maken we gebruik van de hulpbronnen (resources) van de cliënt, we zetten het professioneel zorgnetwerk in waar nodig. We leggen verbindingen met en voor de cliënt om een duurzaam vangnet te organiseren. Vanuit deze gedachte hebben we aandacht voor preventie in de leefomgeving, de wijk, maar ook preventie van terugval, verwaarlozing en/of overlast.

5. Ervaringsdeskundigheid als kennisbron

Het versterken van ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigheid vanzelfsprekend laten zijn. Dat is ons streven. Deze ambitie sluit logisch aan op onze kernwaardes en krachtprincipes. Ervaringsdeskundigheid bezien we vanuit het perspectief op diversiteit en doet dienst als derde bron van kennis, naast onderzoek en professie. Vanuit onze kernwaarde gelijkwaardigheid zetten we deze deskundigheid in als extra competentie in reguliere functies. Dit doen we zoveel mogelijk op alle ‘niveaus’ van het functiehuis (zorg, beleid, opleiden, faciliterend en management).

6. We dragen bij aan duurzame ontwikkeling

Met ons werk dragen we bij aan een betere wereld, het verminderen van armoede, onrecht, ongelijkheid en klimaatverandering. Hierin volgen we de Sustainable Development Goals (SDG’s) die door de Verenigde naties zijn vastgesteld en waar zowel ons land als ook de gemeentes waarin we werken zich aan hebben gecommitteerd. Om die reden zetten wij ons naast onze primaire functie om duurzame hulp te bieden ook in voor social return on investment, de-stigmatisering, innovatie, opzetten samenwerkingsverbanden en kennis en expertise deling ten behoeve van de sector.

Positieve gezondheid

De primaire functie van HVO-Querido is het bieden van zorg- en hulpverlening. Daarom vinden we het belangrijk om expliciet te zijn in onze visie op gezondheid. In onze visie wordt menselijke gezondheid beïnvloed door verschillende elementen, zoals biologische factoren, levensstijl, omgeving en de toegankelijkheid van zorgvoorzieningen. Rekening houdend met deze elementen, introduceerde Hubers het concept van ‘positieve gezondheid’. Wij omarmen deze visie, waarin gezondheid niet wordt gezien als de afwezigheid van ziekte, maar het vermogen om de eigen regie te voeren en aan te passen bij sociale, fysieke en emotionele uitdagingen. Deze omschrijving zet een persoonlijke benadering en individuele gezondheidsbeleving op de voorgrond. Doordat de nadruk ligt op veerkracht en eigen regie, voelen mensen zich in hun kracht aangesproken en niet uitsluitend benaderd als hulpzoekende. Voor kwetsbare groepen wegen sociale deelname en zingeving minstens zo zwaar als hun gezondheid. De visie op positieve gezondheid gaat uit van zes dimensies van gezondheid die gezondheidswelzijn meten: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, dagelijks functioneren, sociaal-maatschappelijk participeren, en kwaliteit van leven. In onze missie om bij te dragen aan de gezondheid van cliënten, nemen we alle pijlers in acht en integreren we deze in onze methodieken. Dit noemen we een integrale benadering van gezondheid.