Mobiel team

Adres:
Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam, Nederland
T: (0800) 555 66 63

Onder dak- en thuislozen bevindt zich een groep die niet of nauwelijks gebruik maakt van de hulpverlening, of voor wie het aanbod niet tegemoet komt aan hun behoefte. Deze mensen leven op straat, verblijven in openbare ruimtes, zorgen voor overlast, vervuiling en geven de samenleving mogelijk een gevoel van onveiligheid.

Hiernaast komen enkele ziekten voor onder deze groep, zoals hiv, hepatitis en tbc, die een gezondheidsrisico vormen voor zowel de persoon in kwestie als de maatschappij. De groep is kwetsbaar en leeft in de anonimiteit van de stad.
Het mobiel team richt zich op deze dak- en thuislozen, waarbij elke vorm van begeleiding op straat, hoe minimaal ook, behoort tot de kerntaak.

Doelgroep

Binnen de doelgroep dak- en thuislozen zijn een aantal typen te onderscheiden:

 • Weerbare dak en thuislozen
  Deze groep kent de gedragscode van het leven op straat. Zij zijn in staat om zich tegen hun lotgenoten te beschermen, en indien noodzakelijk gebruik te maken van het hulpverleningsaanbod van de daarvoor bestemde instellingen.
 • Kwetsbare dak- en thuislozen
  Deze groep leidt vaak een geïsoleerd bestaan, en zwerven door de stad. Vaak zijn zij bang voor bemoeienis van hulpverleners, en mijden zij deze. In veel gevallen is hierbij bekendheid met psychiatrie.
 • Recent dak- en thuislozen
  Deze groep is of dreigt door een opeenstapeling (vaak een complex samenspel) van problemen dak- of thuisloos te worden. Deze groep is veelal onbekend in het daklozencircuit en het bestaande hulpverleningsaanbod.

Vaak gaat dak- en thuisloosheid samen met verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek of beide. Dit maakt de groep dak- en thuislozen divers en complex.

De gehele groep valt binnen het werkgebied van het mobiel team. Men observeert de doelgroep, signaleert knelpunten en biedt in meer of minder mate van intensiviteit begeleiding vanaf de straat.
Zo kan de recent dak- en thuisloze voldoende hebben aan informatie en/of directe verwijzing naar het hulpverleningsnetwerk. Bij de kwetsbare dak- en thuisloze zal in eerste instantie veel energie moeten worden gestoken in het leggen van contact en vertrouwen.

De doelstellingen van het mobiel team laten zich het best omschrijven als:

 • Het monitoren van de groep dak- en thuislozen in Amsterdam met als hoofdtaken signaleren en observeren.
 • Het aanbieden van ‘begeleid zwerven’ vanaf de straat, teneinde met een passend hulpverleningsaanbod de dak- en thuisloze een menswaardig bestaan aan te kunnen bieden.

Werkwijze

Het mobiel team werkt vanaf de straat. Dagelijks bevindt men zich op de straat, bezoekt vindplaatsen of ontdekt deze. Regelmatig bezoek leidt tot een vast patroon van vindplaatsen, en schept een band van vertrouwen.
Anderzijds wordt actief gezocht naar aanleiding van tips en/of meldingen van particulieren, politie en/of andere hulpverleningsinstellingen.
Het straatwerk laat zich uitsplitsen in diverse werkzaamheden en functies:

 • Signalerende functie
  Bekendheid met de vindplaatsen en het volgen van de doelgroep maakt het mogelijk ontwikkelingen en trends onder dak- en thuislozen transparant te maken.
 • Preventieve functie
  Door het observeren, volgen en contact te houden met de doelgroep kan geanticipeerd worden op situaties waarin handelen geboden is. Tevens is het geven van voorlichting en advies over het leven op straat, en hoe en waar het hulpverleningsnetwerk te bereiken is, een belangrijke taak.
 • Praktische hulp en ondersteuning
  Daar waar nodig verleent het mobiel team direct hulpverlening en/of ondersteuning, of verwijst naar desbetreffende hulpverleningsinstelling. Dit kan gaan om medische zorg, of het regelen van opvang e.d.
 • Begeleid zwerven
  Door het zorgvuldig opbouwen van contact en vertrouwen kan de groep worden bereikt die zorg en hulp verlening mijden. Zodoende kan de drempel verlaagd worden, zodat er kan worden gewerkt aan toeleiding naar hulpverlening en/of opvang.

 

Contactpersoon

teammanager
Larissa Zwartbol