Nieuws

Goede zorg in Haarlem onder vergrootglas

27 januari, 2021

Al sinds 2015 is HVO-Querido actief in Haarlem om mensen in een kwetsbare situatie te ondersteunen in hun streven om opnieuw de regie over hun leven te nemen en volwaardig deel uit te maken van de samenleving.
‘2020 is voor HVO-Querido in Haarlem een bijzonder jaar geweest,’ aldus Barbra Velthuizen, directeur zorg bij HVO-Querido. ‘De GGD heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van onze zorg in Haarlem en concludeerde destijds dat de kwaliteit goed was, maar kwam wel met een aantal aanbevelingen ter verbetering. Hiervoor hebben wij een plan opgesteld. Nadat dit door de gemeente Haarlem was goedgekeurd zijn wij aan de slag gegaan met het opvolgen van de aanbevelingen.’

Britt Huijpen-Mparadzi

Verbeteringen

Britt Huijpen-Mparadzi, projectmanager, geeft enkele voorbeelden van concrete verbeteringen. ‘De welkomstmap en de rondleiding bij de start van het traject voor cliënten zijn verbeterd. We hebben een flyer gemaakt zodat cliënten weten waar je terecht kunt met tips, feedback en klachten. We besteden meer aandacht aan veiligheid en signalen van onrust tijdens de overleggen van het team. Ook zijn medewerkers extra getraind op het gebied van privacy en rapporteren in het dossier. Daarnaast hebben we de inspraakmogelijkheden voor cliënten extra onder de aandacht gebracht. Samen met de begeleiders in Haarlem heb ik met veel plezier onze zorg verder verbeterd. Ik ben onder de indruk van de inzet van de medewerkers.’

Extra opvang

HVO-Querido heeft het afgelopen jaar in Haarlem het nodige gerealiseerd. In verband met de richtlijnen van het RIVM tegen de verspreiding van het coronavirus hebben we onze locaties 24 uur per dag opengesteld. Eerst functioneerde de opvang voor alleenstaande dak- en thuislozen in de Velserpoort alleen als nachtopvang. In overleg met de gemeente Haarlem hebben we ervoor gekozen om onze cliënten in deze tijd ook overdag een plek te bieden. Daarnaast hebben we, toen de situatie daarom vroeg, samen met de gemeente Haarlem en diverse ketenpartners, opvang geboden op twee tijdelijke extra locaties voor dakloze mensen. Daarmee zorgden we er gezamenlijk voor dat alle cliënten zoveel mogelijk afstand van elkaar konden bewaren. Ook bij deze locaties hebben we direct een aantal aanbevelingen in praktijk gebracht, zoals de verbeterde huisregels en activiteiten op afstand.

Roerig

Naar aanleiding van het rapport van de GGD besloot de gemeente Haarlem dat er in 2020 een vervolgonderzoek moest plaatsvinden om te zien in hoeverre HVO-Querido gehoor heeft gegeven aan de aanbevelingen. Dit onderzoek is in het najaar van 2020 uitgevoerd door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING).
Ondertussen bleef het in de Haarlemse politiek niet stil. In commissievergaderingen lag de maatschappelijke opvang regelmatig onder een vergrootglas en de media besteedden er aandacht aan. Deze aanhoudende druk van buitenaf is door onze medewerkers als onprettig ervaren en doet onterecht afbreuk aan hun inzet en vakmanschap. Ook cliënten hebben laten weten hier direct en indirect hinder van te ondervinden. ‘Het was voor onze medewerkers moeilijk om hun vertrouwensband met cliënten goed te houden wanneer daar van buitenaf continu inbreuk op wordt gemaakt. Medewerkers konden onvoldoende als gewaardeerde professionals hun werk doen. Dit heeft zelfs geleid tot ziekteverzuim,’ aldus het zorgteam van de Velserpoort.

Ruimte

Onderzoeksbureau BING concludeert dat HVO-Querido zich open heeft opgesteld en alle medewerking heeft verleend aan het onderzoek. We hebben alle gevraagde informatie aangeleverd in de vorm van documenten, uitslagen van cliënttevredenheidsonderzoeken, roosters en e-mails. Er hebben interviews plaatsgevonden met cliënten, medewerkers, cliëntvertrouwenspersonen, klachtenfunctionarissen en de cliëntencommissie en er zijn vele vragenlijsten ingevuld. Al met al heeft de bijdrage aan dit onderzoek de nodige tijd gekost. Wij hopen dat onze medewerkers nu weer alle ruimte krijgen om te doen waar zij goed in zijn: contact leggen met mensen in een kwetsbare situatie en hen vooruit helpen.

Focus

Barbra Velthuizen

Barbra Velthuizen: ‘We praten over maatschappelijke opvang, een plek waar je terecht komt tijdens een dieptepunt in je leven. Mensen verkeren op dat moment in een crisissituatie met alle mentale druk die daarbij aan de orde is. En dat is naast de dingen waarvoor ze bij ons aankloppen, zoals schulden, verslaving, psychosociale problematiek etc. Vaak komen cliënten na 22:00 uur bij ons binnen via de reservelijst van de Brede Centrale Toegang van de GGD Kennemerland. Wij kunnen ons voorstellen dat de focus op dat moment bij cliënten en medewerkers ligt op het voorzien in primaire behoeften en niet op interne procedures.’

Trots

Nadat de GGD in 2019 al tot de conclusie kwam dat de kwaliteit van onze zorg op orde was, concludeert BING nu dat wij opvolging hebben gegeven aan de aanbevelingen van de GGD. Uit ieder gedegen onderzoek komen aanbevelingen naar voren en wij gaan daar enthousiast mee aan de slag. Zo kunnen wij als lerende organisatie onze kwaliteit blijven verbeteren. De medewerkers van HVO-Querido in Haarlem kunnen tevreden zijn over de resultaten uit beide onderzoeken. Zij blijven met trots hun werk doen en dragen daarmee bij aan een sociale, leefbare en veilige samenleving.

Mijn casa

Ed Rutgers

Ed Rutgers, al meer dan vier jaar actief in de cliëntencommissie van HVO-Querido in Haarlem, verbleef anderhalf jaar in de opvang en woont inmiddels zelfstandig. ‘Ik ben benaderd door BING voor een onderzoek naar het functioneren van HVO-Querido in Haarlem,’ vertelt Rutgers. ‘De nadruk lag met name op de bejegening en het sanctiebeleid. Een aantal maanden daarvoor werkte ik ook al mee aan een onderzoek van de GGD over min of meer hetzelfde. Ik heb geprobeerd uit te leggen dat er altijd dissonanten zijn die overal tegen aan schoppen. Bijvoorbeeld met holle frasen in de gemeenteraad. Ik zie het anders. Dank zij Roos van HVO Querido heb ik mijn casa in IJmuiden en kijk ik uit over de duinen.’

 

 

Deel dit bericht:

Velserpoort vergrootglas

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.