Nieuws

Wat is wijkzorg?

Samenwerken, samenwerken en nog eens samenwerken! Sinds 2015 draagt de gemeente Amsterdam een grotere verantwoordelijkheid voor de langdurige zorg en ondersteuning in alle 22 stadswijken en zeven stadsdelen. Dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente Amsterdam zet in op een vernieuwende aanpak waarin zelfredzaamheid het uitgangspunt is. De Amsterdamse aanpak heet wijkzorg.

Een artikel van Judith den Hartogh – De wijkzorg is een netwerksamenwerking waarbij alle partijen in de wijk elkaar vinden, met elkaar samenwerken en de eigen kracht en het herstelvermogen van de Amsterdammers in hun eigen leefomgeving centraal stellen. Wijkzorg staat open voor alle burgers van nul tot 100 jaar met een ondersteuningsvraag en een woonplek in de stad.

Wijkzorg werkwijze

Binnen de wijkzorg kijken we bij een ondersteuningsvraag eerst naar wat iemand zelf kan, eventueel met behulp van het eigen netwerk en informele hulp. Vervolgens kijken we welke formele aanvullende zorg of ondersteuning nodig is. Dit vraagt om een resultaatgerichte benadering. De ondersteuningsvraag wordt integraal bekeken, niet vanuit het aanbod van de organisatie, maar vanuit de vraag van de cliënt. Zo staat de cliënt centraal en behoudt zoveel mogelijk regie over zijn of haar ondersteuningsproces. Daarbij heeft de cliënt één klanthouder die verantwoordelijk is voor de intake, de indicatie-aanvraag en het ondersteuningsplan. De cliënt werkt samen met de informele en formele partijen in de wijk en realiseert zo zijn of haar doelen. Wijkzorg is zo een netwerk organisatie en een werkwijze.

Wie werken er samen in een wijkzorgnetwerk?

De wijkzorgnetwerken bestaan uit de cliëntenondersteuners van zorginstellingen en de maatschappelijke dienstverlening, MEE Amstel en Zaan, wijkverpleegkundigen, huisartsen en de praktijkondersteuner van de huisarts, de informele hulp, welzijn- en dagbestedingsaanbieders, burgerinitiatieven en burennetwerken. Ook is er samenwerking met de eerste lijn, zoals de Basis GGZ, en de tweede lijn zoals de behandelaars uit de gespecialiseerde (O)GGZ. Om goed te kunnen samenwerken kennen zij elkaar en weten ze elkaar te vinden op wijkniveau. Hiervoor zijn in alle wijken verschillende netwerkoverleggen (wijktafels) georganiseerd waaruit een verre vorm van samenwerking en een dynamische sociale kaart ontstaat.

Wat is een alliantie in de wijkzorg?

De samenwerking in wijkzorg groeide na 2015 door de inzet van de kwartiermakers van de gemeente en de partijen in de wijkzorg. Ook in de toekomst kiest Amsterdam ervoor om in een netwerkvorm samen te blijven werken. Om dit te realiseren hebben de huidige netwerken een interne ‘motor’ nodig, een samenwerkingsverband van wijkzorgpartners. In de zeven staddelen hebben steeds zes of zeven partijen zich committeert aan de alliantie in die stadwijk. Er zijn dus zeven allianties, in elk staddeel een. Deze allianties zullen geleidelijk de taken van de kwartiermaker van de gemeente overnemen.
De allianties hebben de opdracht om de reeds opgebouwde netwerken te ondersteunen en te faciliteren. De allianties beginnen dus niet opnieuw, maar verstevigen en intensiveren de bestaande samenwerking. De allianties hebben drie hoofdtaken:

  • zorgen voor eenduidige toegang van de wijkzorg en het uitvoeren van triage in wijkzorgnetwerk(en)
  • verder ontwikkelen en verduurzamen wijkzorgnetwerken en de samenwerking
  • de deskundigheid borgen voor alle professionals in het netwerk

Naast de allianties zetten ook alle professionals en informele hulp binnen de wijkzorgnetwerken zich in om de samenwerking te versterken. Dit is dus niet voorbehouden aan de allianties.

Wie werken samen in de allianties?

In elk stadsdeel vormen zes tot zeven wijkzorgpartners een alliantie (maatschappelijke dienstverlening, MEE Amstel en Zaan, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties die subsidie ontvangen van basisvoorzieningen), die samen met zorgaanbieders, lokale partners (denk aan huisartsen en informele hulp) en de gemeente vormgeeft aan wijkzorg. De zeven allianties zijn als volgt samengesteld:

Noord: Doras (trekker), MEE Amstel en Zaan, Cordaan, HVO-Querido, Evean en Amstelring.
Zuid: Puur Zuid (trekker), MEE Amstel en Zaan, Cordaan, HVO-Querido, Particura, Philadelphia en Dynamo.
Oost: Civic (trekker), MEE Amstel en Zaan, Dynamo, ZGAO, Philadelphia, Zonzorg en HVO-Querido.
West: Combiwel (trekker), MEE Amstel en Zaan, Amsta, Amstelring, Cordaan, de Volksbond en Arkin.
Zuidoost: Madizo (trekker), MEE Amstel en Zaan, Cordaan, Amstelring, de Volksbond en Amsta.
Centrum: Centram (trekker), MEE Amstel en Zaan, Cordaan, de Regenboog Groep, de Volksbond en Arkin.

 

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *