Gezinnen

Wat HVO-Querido doet tegen kindermishandeling

Het is de Week tegen Kindermishandeling. Van 20 t/m 26 november besteden organisaties in het hele land aandacht aan het thema kindermishandeling. Daarom zetten we nog even kort op een rij wat HVO-Querido doet om kindermishandeling te voorkomen of te doen stoppen.

Meldcode

We werken sinds 2011 met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode omvat de vijf stappen die je moet doorlopen voor een goede aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Aandachtsfunctionarissen

Bij alle teams ondersteunen aandachtsfunctionarissen het werken met de meldcode. De aandachtsfunctionarissen van de zorgprogramma’s Gezinnen, Slachtoffers Mensenhandel en de twee programma’s voor jongeren komen drie keer per jaar bij elkaar om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en ervaringen uit te wisselen. De aandachtsfunctionarissen uit de overige zorgprogramma’s komen eens per jaar bij elkaar. In deze programma’s gaat de meeste aandacht uit naar de kindcheck.

Kind in Beeld

In het zorgprogramma gezinnen werken we met ‘Kind in Beeld’, een werkwijze om structureel zicht te houden op het welzijn van de kinderen in de gezinnen die we begeleiden. Ons uitgangspunt is daarbij, dat we zoveel mogelijk focussen op het normale leven en niet op eventuele problemen. Kinderen willen niet de uitzondering zijn (‘het kind uit de opvang’), maar willen er gewoon bij horen en net zo zijn als iedereen.

Creatief communiceren met kinderen

Om onze medewerkers te ondersteunen bij de uitvoering van ‘Kind in Beeld’ bieden we hen in het voorjaar van 2018 de training ‘creatief communiceren met kinderen’ aan. De training wordt gegeven door dr. Ben Baarda en gaat in op verschillende creatieve manieren om de communicatie met kinderen te bevorderen. De Stichting Kinderpostzegels ondersteunt deze training financieel.

Ouders

We werken nauw samen met ouders op het gebied van veiligheid in gezinnen. Ouders zijn altijd op de hoogte wanneer wij informatie uitwisselen met andere organisaties. Zoveel mogelijk zijn zij zelf aanwezig bij deze overleggen. Speciaal voor ouders hebben we een folder waarin al onze activiteiten rond kinderen op een rij gezet zijn.

ARIJ

We maken gebruik van het Actuarieel Risicotaxatie-instrument voor de Jeugdbescherming (ARIJ) om de veiligheid van kinderen in te schatten. De ARIJ weegt de factoren die van invloed zijn op de acute en structurele onveiligheid in gezinnen en ondersteunt daarmee de medewerkers om te komen tot een goed plan van aanpak.

MULTIsignaal

Bij zorgen rond de ontwikkeling van kinderen en jongeren (tot 23 jaar) maken we in de zorgprogramma’s Gezinnen, Slachtoffers Mensenhandel, Jongeren Psychosociale Kwetsbaarheid en Jongeren Psychiatrische Kwetsbaarheid via MULTIsignaal een signalering aan in de Verwijsindex Risicojongeren. Ook onze Wijkzorgmedewerkers maken gebruik van dit systeem. MULTIsignaal brengt professionals die betrokken zijn bij een kind of jongere met elkaar in contact, zodat zij in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen komen tot afstemming en afspraken kunnen maken over een gezamenlijke aanpak van de problematiek.

Scholing

We maken gebruik van verschillende E-learningmodules over werken met de meldcode en over de kindcheck. Verdiepende modules geven informatie over kind en trauma en over de langetermijngevolgen van kindermishandeling. Naast E-learningmodules bieden we in het zorgprogramma Gezinnen ook eenmaal per twee jaar een (bij-) scholing op locatie aan. De aandachtsfunctionarissen op de afdelingen zorgen dat hun collega’s geïnformeerd blijven over ontwikkelingen zoals de aanscherping meldcode en ondersteunen hun collega’s bij het zich eigen maken van nieuwe werkwijzen.

Kennisbank Meldcode op intranet

Alle informatie en documenten die van belang zijn voor het werken met de meldcode zijn te vinden op de pagina Kennisbank Meldcode op het intranet van HVO-Querido. Door de informatie op een centraal punt bij te houden heeft iedereen altijd de beschikking over de meest actuele versie van een stuk.

Samenwerking

We werken op verschillende niveaus samen met partijen in ons werkgebied. Vanuit het primair proces gaat het om partijen die bij de gezinnen of jongeren betrokken zijn (o.a. scholen, Ouder Kind Team, Jeugdbescherming Regio Amsterdam). Op gemeentelijk niveau praten we mee over de inrichting van het stelsel van veiligheid rond gezinnen. HVO-Querido heeft actief meegewerkt aan de totstandkoming van de Samenwerkingsafspraken informatie-uitwisseling met de VGZ met het oog op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ontwikkelingen

We houden ontwikkelingen rond het werken met de meldcode scherp in de gaten. Een belangrijke verandering die per 1 januari 2019 van kracht gaat worden is de aanscherping Meldcode. Deze verandering bereiden we gedurende 2018 voor door de teams tijdig te informeren over de ontwikkelingen en door (opnieuw) aandacht te besteden aan vaardigheden als signaleren en bespreekbaar maken van zorgen.

Vragen of opmerkingen?

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Maryn Schut via maryn.schut@hvoquerido.nl of (06) 20 939 646.

 

 

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *