Vrienden van HVO-Querido

De Stichting Vrienden van HVO-Querido is een fonds dat ten doel heeft maatschappelijke zorg in brede zin, en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, te ondersteunen. Alles in de ruimste zin van het woord, een en ander meer in het bijzonder ten behoeve van de stichting naar Nederlands recht: Stichting HVO-Querido, statutair gevestigd te Amsterdam en overige aan deze stichting gelieerde stichtingen, instellingen en verenigingen.

De werkzaamheden van de Stichting Vrienden van HVO-Querido bestaan onder andere uit het verlenen van financiële steun aan instellingen die zich maatschappelijke zorg in brede zin ten doel stellen, voor het ondersteunen van in haar werkzaamheden noodzakelijk of gewenste buitengewone en onsubsidiabele uitgaven, dan wel uitgaven niet vallend onder de door de overheid genormeerde of voorgeschreven en goedgevonden kosten.
De stichting geeft ook voorlichting aangaande sociale noden en hulpverlening.

ANBI

Stichting Vrienden van HVO-Querido is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer van de Stichting Vrienden van HVO-Querido is 008688680.

Adres

Stichting Vrienden van HVO-Querido
Eerste Ringdijkstraat 5
1097 BC Amsterdam

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Vrienden van HVO-Querido is als volgt:

  • Het verlenen van (financiële) steun aan instellingen die zich maatschappelijke zorg in brede zin ten doel stellen, voor het ondersteunen van in haar werkzaamheden noodzakelijk of gewenste buitengewone en onsubsidiabele uitgaven, dan wel uitgaven niet vallend onder de door de overheid genormeerde of voorgeschreven en goedgevonden kosten.
  • Het verwerven, in stand houden, exploiteren en beheren van onroerende zaken, alsmede het beheren van overige vermogenswaarde, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, doch uitsluitend ten behoeve van de behartiging van het doel van de Stichting Vrienden van HVO-Querido.
  • Het verzorgen van voorlichting aangaande sociale noden en hulpverlening.
  • Het financieel ondersteunen van Stichting HVO-Querido.

Beleid

Het beleid van de Stichting Vrienden van HVO-Querido is in 2016 opnieuw vastgelegd. Op het gebied van fondsenwerving volgt de stichting de Gedragscode voor Fondsenwerving, zoals opgesteld door het Instituut Fondsenwerving. Het actief werven van middelen door fondswerving wordt inzichtelijk gemaakt door een aanvragenregister waarin aanvraag, beslissing en wijze van verantwoording wordt vastgelegd.

Bestuur

De bestuurder, Douwe van Riet, die een dienstverband heeft bij Stichting HVO-Querido, is eveneens bestuurder van de Stichting Vrienden van HVO-Querido.
De leden van de Raad van Toezicht van HVO-Querido vervullen deze functie ook voor de Stichting Vrienden van HVO-Querido.

Beloning

Het bestuur van de Stichting Vrienden van HVO-Querido is een onbezoldigde functie. De bezoldiging van de bestuurder bij HVO-Querido is conform de Wnt (Wet normering topinkomens). Ook het werk van de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Vrienden van HVO-Querido is onbezoldigd.

Uitgeoefende activiteiten

De Stichting Vrienden van HVO-Querido legt jaarlijks verantwoording af over de uitgeoefende activiteiten in een jaarverslag. Dit wordt gepubliceerd op de website van HVO-Querido.

Financiële verantwoording

De Stichting Vrienden van HVO-Querido legt jaarlijks verantwoording af over de financiën in een jaarrekening. Deze wordt gepubliceerd op de website van HVO-Querido.

Verantwoording