Gezinnen

‘Bevestiging van de kwaliteit van onze zorg’

‘HVO-Querido is tevreden met de conclusies van het onderzoek van GGD-Kennemerland,’ zegt directeur Anita Schaaij. De GGD onderzocht de kwaliteit van onze begeleiding en bejegening van cliënten door medewerkers van de HVO-Querido locatie Velserpoort in Haarlem. Anita Schaaij: ‘Voor mij zijn de uitkomsten van het onderzoek een bevestiging van de kwaliteit van de zorg die wij bieden.’ De Haarlemse SP-Hulpdienst vroeg in september om dit onderzoek.

De GGD is toezichthouder op de naleving van de afspraken rondom de Wmo 2015. Zij stelt vast dat de zorg die HVO-Querido biedt op de locatie Velserpoort voldoende is. Ons eigen beeld, onder meer gebaseerd op de ervaringen en reacties van cliënten, en op de doorstroomcijfers, zijn in lijn hiermee.
Anita Schaaij zegt hierover: ‘Verschillende cliënten van HVO-Querido in Haarlem hebben verteld over hun ervaringen voor, tijdens en na de opvang. Deze verhalen zijn te vinden op de website van HVO-Querido. Ik zie hierin een bewijs voor de kracht van onze cliënten, maar ook voor het vakmanschap en de betrokkenheid van onze medewerkers.’

Kijk hier voor het rapport van de GGD Kennemerland.

Verhalen van Haarlemse cliënten van HVO-Querido

  • Rob Hoogstraten heeft zelf een hele serie geschreven over zijn, uiteindelijk succesvolle, zoektocht naar een eigen woning. Deze verhalen zijn ook gebundeld in een boekje.
  • Rachel Bos kreeg in de Velserpoort haar leven weer op de rit en woont inmiddels zelfstandig in Haarlem.
  • Verschillende klanten van HVO-Querido vertellen in het filmpje Samen Gedaan van de gemeente Haarlem hoe zij de opvang ervaren.
  • De Portugese Figo deed vrijwilligerswerk als kok bij de Wilhelminastraat.
  • Ron Nicolaas en Jet Harder vertellen over hun werk voor de cliëntenraad in Haarlem.
  • Nahed en Khaled uit Syrië vertellen in RTL Koffietijd over de gezinsopvang Velserpoort in Haarlem.

Aanbevelingen

HVO-Querido als organisatie, en de medewerkers als professionals, staan open voor kritische feedback. We zullen de aanbevelingen die de GGD doet dan ook opvolgen. We beginnen met het opstellen van een plan van aanpak. Met een aantal aanbevelingen zijn we reeds aan de slag gegaan. Het gaat daarbij om het verbeteren van de toegankelijkheid van dossiers en de communicatie over de beschikbare faciliteiten en beleid.

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen die we hebben ontvangen. Staat jouw vraag er niet tussen? Mail deze dan naar communicatie@hvoquerido.nl, dan kunnen we je hierop antwoord geven.

Wat doet HVO-Querido eigenlijk in Haarlem?

Sinds november 2015 heeft HVO-Querido de voorziening Wilhelminastraat in gebruik, een voormalig bankgebouw. Hier biedt HVO-Querido tijdelijke opvang en begeleiding aan dak- en thuislozen, mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. De begeleiding is gericht op herstel en terugkeer in de maatschappij. Daarnaast maken dagelijks gemiddeld zo’n honderd mensen gebruik van de dagopvang, zowel cliënten van ons als van onze partners. HVO-Querido is hoofdhuurder en -gebruiker van het pand aan de Wilhelminastraat. Ook partners als GGD, Brijder, Humanitas en RIBW K/AM maken gebruik van deze locatie.
Kijk hier voor meer informatie over de Wilhelminastraat.

Daarnaast beheert HVO-Querido sinds april 2016 de Velserpoort, een opvangvoorziening aan de Vondelweg in Haarlem-Noord. Hier vangen we twee groepen mensen op: gezinnen en dak- en thuisloze volwassenen. Deze twee doelgroepen komen in het gebouw niet met elkaar in contact. Ze wonen en verblijven in afzonderlijke delen en hebben ook een andere hulpvraag.
Kijk hier voor meer informatie over de Velserpoort.

Hoe werkt HVO-Querido aan het herstel van cliënten?

HVO-Querido ziet cliënten in de eerste plaats als burgers met dezelfde rechten en plichten als iedereen. Ze hebben weliswaar een kwetsbaarheid waardoor ze voor korte of langere tijd hulp en ondersteuning nodig hebben, maar het blijven burgers. Met het recht op zelfbeschikking, keuzevrijheid en een veilig bestaan in een zo normaal mogelijke woon- en leefomgeving.

In de begeleiding en benadering van cliënten gaat HVO-Querido uit van de zogeheten Krachtmethodiek. Zonder problemen uit de weg te gaan is dit een positieve aanpak. Wij leggen de nadruk op wat de cliënt wel goed kan, in plaats van ons te richten op   tekortkomingen. Een goede werkrelatie is een voorwaarde om bij te dragen aan het herstel of de ontwikkeling. De doelen en dromen van de cliënt zijn het uitgangspunt voor de hulpverlening. Samen met de cliënt zoeken we naar zijn of haar krachten en mogelijkheden en naar het steunende netwerk van de cliënt. Problemen gaan we samen met de cliënt te lijf als deze de doelen in de weg staan. Wij gaan er van uit dat alle mensen het vermogen hebben om hun leven weer op te pakken en te groeien.

Hoe kom je in de opvang?

Mensen die daarvoor een indicatie hebben gekregen van de Brede Centrale Toegang (BCT), een dienst van de GGD in de Veiligheidsregio Kennemerland, kunnen gebruik maken van de voorzieningen in Haarlem. Indicaties worden gegeven voor zes maanden. Verlenging is mogelijk.

Hoeveel mensen maken gebruik van de voorzieningen in Haarlem?

Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk? In het jaar 2018 was de bezetting in Haarlem als volgt:

Nachtopvang 2018 Wilhelminastraat Velserpoort
volwassenen
Velserpoort
gezinnen
Unieke cliënten 207 159 42 volwassenen
29 kinderen
Aantal geslapen nachten 13.759 11.489 12.374 volwassenen
6.886 kinderen

In 2018 zijn in totaal 126 mensen uitgestroomd uit de opvang. Van hen zijn 12 mensen voor korte of langere tijd teruggekeerd naar de opvang.

Hoe weten cliënten wat ze mogen verwachten van de zorg van HVO-Querido?

Om cliënten goed te informeren over wat ze van ons mogen verwachten is het belangrijk dat ze met de hulpverlener afspraken maken over de begeleiding. Voor een deel staat dit in de Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg. Alle cliënten krijgen aan het begin van de begeleiding een exemplaar van de huisregels dat ze ook ondertekenen.

De cliënt heeft recht op alle informatie die noodzakelijk is om weloverwogen keuzes over de zorg te kunnen maken. Deze informatie moet naar inhoud, vorm en moment op een voor de cliënt geschikt niveau zijn. HVO-Querido gaat bij de cliënt na of deze de informatie heeft begrepen en of er nog vragen zijn.
Kijk hier voor de Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg.

Welke afspraken zijn er over de bejegening van cliënten door medewerkers?

HVO-Querido hecht aan goede omgangsvormen. In ons werk staat het contact tussen de cliënt en de hulpverlener centraal. Zonder dat contact is er geen begeleiding of hulpverlening mogelijk. Daarom vinden wij het heel belangrijk om op een respectvolle en gelijkwaardige manier met elkaar om te gaan.

Zijn de cliënten tevreden over de zorg?

HVO-Querido laat periodiek een cliëntwaarderingsonderzoek uitvoeren onder alle cliënten om de mate van tevredenheid van klanten te meten. Tijdens het laatste onderzoek gaven cliënten ons het rapportcijfer 7,6. Daarnaast vindt er incidenteel onderzoek plaats naar de klanttevredenheid bij een specifieke locatie of organisatieonderdeel, zoals bijvoorbeeld de afdelingen waar dagbesteding wordt geboden.

Hoe kunnen cliënten een klacht indienen?

HVO-Querido streeft naar zorg- en dienstverlening van goede kwaliteit. Toch kan het gebeuren dat een cliënt niet tevreden is. De cliënt kan dan in eerste instantie terecht bij de persoonlijk begeleider of teammanager. Desgewenst kan de cliënt iemand meenemen naar dit gesprek. Als dit niet tot een oplossing leidt, kan er contact worden opgenomen met onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris zorgt ervoor dat klachten op de juiste wijze worden afgehandeld en informeert, adviseert en bemiddelt waar nodig.
Kijk hier voor meer informatie over de klachtenregeling van HVO-Querido.

 

 

 

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *