Zonder partners kunnen wij ons werk niet doen

HVO-Querido werkt midden in de samenleving. Structureel samenwerken met partners speelt hierbij een belangrijke rol. De partners met wie wij vaak samenwerken worden hieronder getoond. Lees verder als je wilt weten hoe HVO-Querido met partners werkt. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

WIJ WERKEN SAMEN

Samen is niet voor niets een van onze kernwaarden. HVO-Querido werkt met veel partners samen omdat dit winst voor onze cliënten oplevert, zowel zorginhoudelijk als logistiek. Daarom ontwikkelen wij ons als een netwerkorganisatie en gaan verbindingen aan met tal van organisaties.

Veel van onze cliënten komen in aanmerking voor een gecombineerd aanbod van begeleiding en behandeling. Dit laatste bieden onze ketenpartners Arkin en GGZ inGeest. Met beide organisaties zijn raamovereenkomsten gesloten om de behandeling en begeleiding van onze gemeenschappelijke cliënten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en gebruik te maken van elkaars expertise.
In het Platform Opvanginstellingen Amsterdam (POA) werken we bestuurlijk samen met Leger des Heils, Blijf Groep, De Regenboog Groep, PerMens, Oudezijds 100, Exodus, Stoelenproject, Timon, Cordaan, GGZ inGeest en Arkin. Op landelijk niveau neemt HVO-Querido deel aan het G4-overleg van de vier grote steden.
Op het gebied van dagbesteding en sociale activering werkt HVO-Querido samen met Cordaan, Basic Activering en ROADS in wijkgerichte activiteitencentra en met tal van onderaannemers.
Bij de hulpverlening aan sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel werken wij samen met Comensha, Geisha, Equator, Levvel, politie, advocatuur, GGD en het Ministerie van Justitie.
Op het gebied van de hulpverlening aan gezinnen werken we samen met Blijf Groep en Altra.
Met het Amsterdamse Drugspastoraat werken we samen als het gaat om geestelijke verzorging voor cliënten.
Voor onze cliënten in Haarlem en omstreken werken wij samen met de gemeenten Haarlem en Bloemendaal, de politie en zorgorganisaties Brijder, GGZ inGeest, RIBW K/AM, Humanitas, Stichting MEE, Leger des Heils en Stem in de Stad.

Verder werkt HVO-Querido op allerlei niveaus samen met het lokaal bestuur, de meldpunten Zorg en Woonoverlast, de wijkzorgnetwerken, het programma Samen DOEN (per 2021 beëindigd), politie, justitie, de GGD en diverse woningcorporaties: De Alliantie, De Key, Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot en Ymere.
HVO-Querido is lid van de SIGRA, de Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam en van koepelorganisatie Valente. Met deze organisaties werd gezamenlijk opgetrokken rondom de Wlz (Wet langdurige zorg), waartoe cliënten met psychische aandoeningen vanaf 2021 toegang krijgen.
Ten behoeve van de ondersteuning en zorg aan jongeren in Amsterdam werkt HVO-Querido samen met zeven organisaties verenigd in de Combinatie. Ook nemen we deel aan het Bestuurlijk Overleg Zwerfjongeren.

HVO-Querido heeft sinds 2020 een eigen onderzoeksbureau en participeert van daaruit in het landelijk onderzoeksnetwerk van branchevereniging Valente. Samenwerking op gebied van onderzoek vindt plaats met het Verwey Jonker Instituut, het Trimbos instituut en kenniscentrum Phrenos. Regionaal werken we samen in onderzoek met de GGD, de VU, UvA, hogescholen van Amsterdam, Leiden en Utrecht. HVO-Querido is medefinancier van de leerstoel Actief Burgerschap van Monique Cremer.

Op het niveau van de buurt en de wijk hebben alle voorzieningen van HVO-Querido waar cliënten wonen een zogeheten begeleidingscommissie, waarin buurtbewoners, winkeliers, wijkagent, woningcorporatie en andere belanghebbenden zitting hebben, naast vertegenwoordigers van onze organisatie. HVO-Querido doet mee in drie buurteamcoalities in stadsdeel Zuidoost (met B&A en Cordaan), Nieuw-West (met SEZO, Senazorg en PerMens) en West (met Combiwel en Regenboog Groep). Samen met de coalitiepartners zet HVO-Querido zich in om de buurtteams in die stadsdelen op te bouwen.

PARTNERS VAN HVO-QUERIDO