Zonder partners kunnen wij ons werk niet doen

HVO-Querido werkt midden in de Amsterdamse samenleving. Structureel samenwerken met partners speelt hierbij een belangrijke rol. De partners met wie wij vaak samenwerken worden hieronder getoond. Lees verder als je wilt weten hoe HVO-Querido met partners werkt. Ook informatie voor verwijzers vind je in dit gedeelte.  Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

PARTNERS VAN HVO-QUERIDO

WIJ WERKEN SAMEN

HVO-Querido werkt intensief samen met een groot aantal partijen. In het Platform Opvanginstellingen Amsterdam (POA) wordt bestuurlijk samengewerkt met de organisaties in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in de stad: Leger des Heils, Blijf Groep, De Regenboog Groep, Volksbond Amsterdam, Oudezijds 100, Exodus en Arkin. Veel van onze cliënten komen in aanmerking voor een gecombineerd aanbod van begeleiding en sociaalpsychiatrische of verslavingsgerichte behandeling. Dit laatste bieden onze ketenpartners Arkin en GGZ inGeest. Met beide organisaties zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met het doel om de behandeling en begeleiding op elkaar af te stemmen.

HVO-Querido maakt deel uit van het Jeugdzorg Overleg waarin de jeugdzorgaanbieders in de Stadsregio Amsterdam zitting hebben, neemt deel aan het Bestuurlijk Overleg Zwerfjongeren en werkt op dit terrein samen met Altra en Spirit.

Op het gebied van dagbesteding en sociale activering participeert HVO-Querido met De Regenboog Groep, Arkin, de Waterheuvel en SNWA/Pantar Amsterdam in Hi5 en werken we samen met De Omslag en meer dan dertig onderaannemers.

Op het gebied van prostitutie en de slachtoffers van mensenhandel werken wij samen met Geisha, Comensha en het Ministerie van Justitie, onder meer aan terugkeer naar het land van herkomst. Met de Protestantse Diaconie Amsterdam werken we samen in het Juridisch Steunpunt voor dak- en thuislozen. Het drugspastoraat verzorgt de geestelijke verzorging voor onze cliënten.

Verder werkt HVO-Querido op allerlei niveaus samen met het lokaal bestuur, de Meldpunten Zorg en Overlast, de eerste wijkzorgteams, het programma Samen DOEN, politie, justitie, de GGD en diverse Amsterdamse woningcorporaties.

HVO-Querido is lid van de SIGRA, de Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam, van koepelorganisaties RIBW Alliantie en Federatie Opvang en van werkgeversorganisatie GGZ Nederland.

Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling werkt HVO-Querido samen met de hogescholen van Amsterdam en Utrecht, de Radboud Universiteit, het Trimbos instituut en kenniscentrum Phrenos.

UITGELICHT