Varikstraat

Adres:
Varikstraat 1, 1106 CT Amsterdam Zuidoost, Nederland
T: (020) 691 72 71

De woonvoorziening Varikstraat in Amsterdam Zuid-Oost is in 2000 geopend. Het is ontstaan uit het ontbreken van adequate voorzieningen waarin huisvesting in combinatie met geëigende zorg wordt geboden. Bijzonder in de tijd van ontstaan is het feit dat cliënten konden wonen en ook konden gebruiken binnen hun verblijf.

De Varikstraat biedt begeleiding en zorg aan cliënten met een drugverslaving in combinatie met psychiatrische problematiek, zogeheten dual diagnosis cliënten. Hierbij werken wij nauw samen met de GGD, die de verslavingszorg regelt en Arkin die vanuit de GGZ de psychiatrische zorg levert .

Begeleiding

Mensen die aan het eind van hun behandeling middelen blijven gebruiken en zich moeilijk zelfstandig staande kunnen houden, zijn in de verslavingszorg niet ongewoon. Daarnaast is vaak een continue ondersteuning nodig. Het gaat bij het begeleiden van deze doelgroep om een conglomeraat van voorzieningen: beschermd en begeleid wonen, dagactiviteiten en zorgcoördinatie.

Er wordt zoveel mogelijk structuur in de levens van de bewoners gebracht, zodat ze een zo zelfstandig mogelijk niveau van maatschappelijk functioneren bereiken en ze zo min mogelijk afhankelijk zijn van zorg.
Dit betekent dat bewoners onder andere werken aan:

  • het aangaan of in stand houden van een zinvolle dagbesteding of werk
  • zelfverzorging
  • omgaan met geld
  • zorg dragen voor hun woonomgeving en bijdragen aan taken
  • aandacht voor de verslaving en gebruik (een balans zoeken tussen gebruik en het functioneren)

Kracht

De Varikstraat werkt net als de rest van HVO-Querido vanuit de Krachtgericht Basismethodiek. Bij een krachtgerichte benadering van cliënten gaat het om wat mensen kunnen, niet om hun beperkingen. Zoveel mogelijk hulpbronnen worden ingeschakeld in de sociale omgeving en de wijk waar mensen wonen. Doel van krachtgerichte methodieken is om mensen invloed te geven op zaken die voor hen belangrijk zijn. Begeleiders versterken de kracht en talenten van mensen, naast dat zij problemen helpen oplossen. Vertrekpunt is een positief mensbeeld: mensen zijn leerbaar en in staat om binnen hun mogelijkheden te groeien en te veranderen.

Ook het personeel werkt met deze methodiek op persoonlijk niveau om zo een betere hulpverlener te worden. Een algemene ontwikkeling van het personeel gebeurt door middel van cursussen en trainingen kennis bijgebracht ter aanvulling op de geboden zorg en begeleiding, waaronder over medicatie, psychiatrie en middelengebruik.

Varikstraat

Perspectief doorstroom of langdurig verblijf?

De verblijfsduur in de Varikstraat is afhankelijk van het plan dat cliënt en hulpverlener samen opstellen. Wanneer blijkt dat de match van cliënt en vestiging niet meer adequaat is, wordt gezocht naar een vestiging waar hulp beter afgestemd kan worden op de zorgvraag van de cliënt.

De Varikstraat geeft 24-uursbegeleiding en zorg aan totaal 30 cliënten:

  • 14 cliënten op de Varikstraat
  • 15 cliënten op satellietwoningen
  • 1 cliënt op basis van VPT

 

 

Contactpersoon

teammanager
Pamela Norman