Housing First Jeugd

Adres:
Alexanderkade 64, 1018 ZC Amsterdam, Nederland
T: (020) 346 89 20
E: Housing_First_Jeugd_Projectgroep@hvoquerido.nl

Housing First Jeugd biedt zelfstandige woonruimte in combinatie met intensieve een-op-een begeleiding voor een tot nu toe moeilijk te reguleren doelgroep met veelal meervoudige problematiek. De inspiratie hiervoor vormt de werkwijze van Pathways to Housing uit New York. Housing First Jeugd is een samenwerking tussen HVO-Querido en Spirit.

Housing First Jeugd stelt zich als doel het maximaliseren van de zelfredzaamheid van deze jongeren, het verminderen en voorkomen van overlast voor hun omgeving en hen een zo groot mogelijke bijdrage aan de samenleving laten zijn. Hiermee wordt terugval op sociale voorzieningen voorkomen.
Het team van Housing First Jeugd biedt jongeren 24/7 woonbegeleiding. We werken met een ‘voorwacht’ die buiten kantoortijden bereikbaar is.

Voor wie is Housing First Jeugd?

Iemand komt in aanmerking voor Housing First Jeugd als duidelijk is geworden dat er geen enkel ander aanbod passend is, of eerder ingezette hulp niet heeft geleid tot enige mate van zelfredzaamheid.
De jongeren zijn veelal groepsongeschikt en/of dakloos en hebben al een lang traject van hulpverlening achter zich. Dit heeft in sommige gevallen geleid tot overlast, hetgeen een zware belasting is gebleken voor de maatschappij.

Wat biedt Housing First Jeugd?

Housing First Jeugd biedt de jongere de kans om vanuit een eigen individuele plek zijn of haar leven zelf sturing te geven. Het begeleidingstraject van cliënten wordt presentie- en krachtgericht aangepakt. Er wordt gebruik gemaakt van de zelfredzaamheidmatrix, de krachtinventarisatie en een actieplan met eigen doelen. De nadruk ligt niet op het terugdringen van stoornissen en problemen, maar vooral op het volwaardig deel kunnen nemen aan onze maatschappij. De wens van onze jongeren stellen we hierin centraal.

Kosten

Housing First Jeugd wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam. Daarnaast zijn jongeren ook zelf verantwoordelijk voor een financiële bijdrage. Deze bijdrage kan voortkomen uit onder andere WAJONG, DWI, Justitie en Bureau Jeugdzorg. Er wordt echter nadrukkelijk naar gestreefd dat jongeren inkomsten genereren uit betaald werk. Ons doel is de jongeren financieel zelfstandig te krijgen.

 

Teammanager
Koen Hendriks