Adres:
Akerwateringstraat 241, 1069 GD Amsterdam, Nederland
T: (020) 667 50 50

De Aak is een locatie voor 24-uurszorg en begeleiding voor cliënten met een meervoudige kwetsbaarheid en een medische / somatische zorgvraag. Er zijn plekken voor zowel Maatschappelijke Opvang als voor Beschermd Wonen.
Naast 60 plekken 24 uurs wonen op de Aak zelf, zijn er in de directe nabijheid ook 11 satellietwoningen, waar cliënten zelfstandig, met zorg en begeleiding vanuit de Aak, kunnen wonen.
De Aak biedt verpleging, verzorging, advies, instructie en voorlichting door een verpleegkundig team en daarnaast biedt de Aak ondersteuning en advies van een team van persoonlijk begeleiders en maatschappelijk werk op het gebied van administratie, inkomen, schulden, dagbesteding e.d.

Maatschappelijke opvang Ziekenboeg

Cliënten zijn dak- of thuisloos en hebben een meervoudige hulpvraag, bijvoorbeeld vanuit psychiatrische, psychosociale en/of verslavingsproblematiek, gecombineerd met een voorliggende somatische zorgvraag.
Aanmelding en screening vindt plaats via de GGD arts, (zie https://www.amsterdam.nl/ggd/zorg-overlast/maatschappelijke/aanmeldingsformulier) eventueel info via (020) 555 58 38.
Binnen dit aanbod vallen ook cliënten, van andere MO/BW locaties van HVO-Querido, die tijdelijk (intensieve) somatische zorg nodig hebben en hiervoor worden opgenomen op de Aak, aanmelding kan via de zorgcoördinator van de Aak of de GGD-arts. Na herstel gaat cliënt terug naar de oorspronkelijke locatie.

Meerzorg Maatschappelijke Opvang

Cliënten zijn dak- of thuisloos en hebben een meervoudige hulpvraag, vanuit psychosociale en/of verslavingsproblematiek, gecombineerd met een voorliggende somatische zorgvraag.
Aanmelding: via Centrale Toegang MO (ctmo@ggd.amsterdam.nl). De toegang tot dit zorgpad gaat via de veldtafel MO, vooraf vindt er, zo nodig, een beoordeling door GGD-arts plaats t.a.v. de voorliggende somatische zorgvraag /chronische ziekte.

Beschermd Wonen Meerzorg Intensief

Cliënten hebben een meervoudige hulpvraag op het gebied van psychiatrische problematiek al dan niet gecombineerd met verslaving of psychosociale problematiek en hebben daarnaast een somatische zorgvraag.
Aanmelding: via Centrale Toegang BW (ctbw@ggd.amsterdam.nl). De toegang tot dit zorgpad gaat via de veldtafel BW, vooraf vindt er, zo nodig, een beoordeling door een GGD-arts plaats ten aanzien van de voorliggende somatische zorgvraag /chronische ziekte.

Expertisecentrum

De Aak is een Expertisecentrum op het gebied van gezondheid en zorg. Als expertisecentrum biedt de Aak ondersteuning en advies aan andere teams van HVO-Querido op het gebied van preventie van ziekten en zorg, verpleging en verzorging. Daarnaast biedt het Expertisecentrum instructie en voorlichting voor de cliënt, medicatie, gebruik van protocollen, (lokale en landelijke) netwerken e.d. Het expertisecentrum biedt ook scholing en klinische lessen voor teams ten aanzien van verpleging en verzorging, chronische ziekten, hygiëne, infectieziekten e.d.
Vragen kunnen gesteld worden via de Vraagbaak: vraagbaak.de.aak@hvoquerido.nl.

Wijkverpleging / Thuiszorg

De regieverpleegkundige kan de zorgindicatie vaststellen t.b.v. zorg uit de zorgverzekeringswet (wijkverpleging). Naast advies en ondersteuning biedt het expertisecentrum ook wijkverpleegkundige thuiszorg op locaties van HVO-Querido in Nieuw West.
Aanmelding is mogelijk via telefonisch overleg (020 – 667 50 50) met de verpleegkundige of zorgcoördinator of via de vraagbaak: vraagbaak.de.aak@hvoquerido.nl.

 

Contactpersoon

teammanager
Saul Hubregtse