Nieuws

HVO-Querido en GGZ-partners slaan de handen ineen

Arkin, GGZ inGeest en HVO-Querido verlenen gezamenlijk zorg aan verschillende groepen cliënten in de regio Amsterdam-Amstelland. Het gaat om mensen met chronische, ernstige psychiatrische aandoeningen, cliënten met stevige en langdurige verslavingsproblematiek en cliënten die met Justitie in aanraking zijn geweest. Daarnaast werken we samen aan de zorg voor jongeren boven de 16 jaar en jongvolwassenen (23 jaar en ouder) met psychiatrische en leeftijdsfase gerelateerde problemen.

De samenwerking met onze GGZ-partners dateert al van jaren geleden. Deze relatie willen we versterken en ten goede laten komen aan de cliënten van alle betrokken organisaties. De Raden van Bestuur zijn ervan overtuigd dat intensievere samenwerking leidt tot een verbetering van de kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van zorg.

Landelijke en regionale hervormingen

De wijze waarop de verdergaande samenwerking tot stand komt, heeft alles te maken met ontwikkelingen in het land en in de regio. Belangrijk waren onder meer de hervormingen in de GGZ en het sociaal domein, naast gemeentelijke en landelijke beleidsontwikkelingen. Denk hierbij aan het rapport Over de Brug, het advies Van beschermd wonen naar een beschermd thuis (Commissie Dannenberg), Thuis in de wijk, het Koersbesluit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2016-2020 van de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Ontwikkelagenda.
Om de samenwerking vorm te geven is het programma ‘Samenwerking met de GGZ-partners’ gestart. We willen hiermee de kwaliteit van de zorg en de ondersteuning aan cliënten verbeteren. We doen dat gezamenlijk, en vanuit één visie. Maar wat betekent dat concreet?

Opbrengsten

Allereerst levert dat meer herstel op. De geboden zorg en ondersteuning dragen in sterkere mate dan voorheen bij aan het klinisch, functioneel, persoonlijk, en maatschappelijk herstel van mensen.
Daarnaast houden we bij alles wat we doen het belang van de cliënt steeds scherp in het oog, en niet in de eerste plaats dat van de organisaties die de zorg leveren. Voor cliënten en naastbetrokkenen is sprake van continuïteit in behandelings- en begeleidingsrelaties en in het traject.
Het betekent ook dat cliënten minder snel worden opgenomen: zij ontvangen in de thuissituatie de zorg die nodig en passend is. Daarbij horen mogelijkheden om flexibel en makkelijker op- en af te schalen. Er is bovendien aandacht voor preventie en vroegsignalering. Tenslotte bereiken we met de intensieve samenwerking dat cliënten korter worden opgenomen in de specialistische GGZ.

Sneller, passend, zelfstandig

Samen optrekken met Arkin en GGZ inGeest levert niet alleen nieuwe kansen op, het zorgt er ook voor dat we bepaalde knelpunten opgelost krijgen. Cliënten wachten bijvoorbeeld minder lang voordat ze kunnen doorstromen naar een (vervolg) BW/MO-voorziening. De samenwerking draagt er aan bij dat cliënten minder hoeven te verhuizen en cliënten die zijn opgenomen, komen sneller in een zelfstandige woning terecht met passende ambulante begeleiding. Is dat niet haalbaar of mogelijk dan krijgen zij sneller een plek in een passende BW/MO-vervolgvoorziening en kunnen daar een beroep doen op de GGZ-zorg die ze nodig hebben.

Fundamenteel

Het samenwerkingsprogramma werkt via een groeiend aantal projecten en initiatieven, via onderzoek en via het monitoren van cliëntengroepen. Alle activiteiten, initiatieven en  projecten binnen dit samenwerkingsprogramma dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen. Hoewel een en ander hierboven kort en krachtig opgeschreven staat, gaat er een wereld achter schuil. Er is fundamenteel nagedacht over de zorg en hoe deze het beste in te richten. Er is goed gebruik gemaakt van elkaars expertise en er is kennis gedeeld. Waar nodig is samenwerking en afstemming gezocht, zowel binnen HVO-Querido, Arkin en GGZ inGeest als bij andere samenwerkingspartners in de zorgketen, binnen de gemeente Amsterdam en bij andere stakeholders.

In het samenwerkingsprogramma worden mooie stappen gemaakt. Bijvoorbeeld met de inzet van woonbegeleiding door HVO-Querido in FACT-teams van GGZ inGeest en Mentrum, een onderdeel van Arkin. Daardoor komt meer capaciteit beschikbaar voor crisispreventie, somatische screening en de behandeling van mensen met meerdere aandoeningen zoals trauma, lichtverstandelijke beperking en persoonlijkheidsstoornissen.
Momenteel wordt onderzocht of ook leefstijlbegeleiding door HVO-Querido kan worden geboden. De gezamenlijke inspanningen geven op deze wijze een stevige impuls aan ambulantisering en 30% meer herstel.

Samenwerking in het licht van herstel

Hoe zien deskundigen op het gebied van herstel de samenwerking tussen GGZ inGeest, Arkin en HVO-Querido? We vroegen het aan drie van hen, ook al staat de samenwerking op het gebied van herstel nog in de kinderschoenen.

‘De samenwerking is belangrijk omdat je zo op de hoogte blijft van elkaars herstelaanbod voor mensen met een kwetsbaarheid en ook van elkaar kan leren op dit vlak. Daarnaast is het goed om met elkaar te blijven ontwikkelen en te versterken als het gaat over een aanbod gericht op herstel en ervaringsdeskundigheid en hoe wij hierin samen kunnen optrekken. Het werkt voor mij inspirerend om van anderen te horen waar zij mee bezig zijn en wat zij doen.’

Karin Goudsmit
Aanjager Herstel GGZ inGeest en werkzaam bij de Herstelacademie Haarlem en Meer

‘De samenwerkingsvoorbeelden van GGZ inGeest, HvO-Querido en Arkin leveren veel herstel op. Nu wordt het hoogtijd dat we ook het aanbod van ervaringsdeskundigen ontschotten en onze krachten bundelen. Door samenwerking op gebied van bijvoorbeeld WRAP trainingen, digitaal platform, IPS (Individual Placement and Support) en leefstijlbegeleiding is er ruimte voor de ervaringskennis om te groeien en bloeien. En dat wordt in de toekomst alleen maar meer. Dat alles vergroot de kans op herstel en maakt ‘herstel’ beter toegankelijk! Als ervaringswerker kan ik het idee alleen maar omarmen.’

Amna Haji
Ervaringswerker Mentrum

‘Meer samenwerking tussen organisaties in de stad juich ik toe. Het geeft duidelijkheid en minder versnippering. De organisaties spreken de hoop uit dat dit tot meer herstel zal leiden. Herstel komt op gang als iemand zelf de urgentie gaat voelen (nieuwe) stappen te gaan zetten, zich verder te ontwikkelen. Vanuit het Herstelbureau HVO-Querido werken we graag mee om mensen ook de mogelijkheden te bieden met het eigen herstel aan de slag te gaan.’

Karla Nijnens
Teammanager Herstelbureau HVO-Querido

 


Benieuwd naar de specifieke samenwerkingsprojecten? Meer weten over de samenwerking in het algemeen? Neem dan contact op met Hester Stokkel project-/programmamanager.


 

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *