Stichting HVO-Querido is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN

Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer is 8095 81 279.

Adres

HVO-Querido
Eerste Ringdijkstraat 5
1097 BC Amsterdam

Doelstelling

HVO-Querido ondersteunt mensen in een kwetsbare situatie in hun streven om – opnieuw – de regie over hun eigen leven te krijgen en volwaardig deel uit te maken van de samenleving. Wij hebben oog voor de beperkingen en obstakels waarmee de cliënt zich geconfronteerd ziet, maar richten ons in onze ondersteuning vooral op zijn kracht en talenten. Met onze inzet en ondersteuning van kwetsbare mensen dragen wij bij aan een sociale, leefbare en veilige samenleving.
Kijk hier voor meer informatie over onze doelstelling.

Beleid

HVO-Querido heeft voor de periode 2016-2018 vijf strategische doelen geformuleerd:
1. Wij streven naar goede kwaliteit van zorg waarbij persoonlijk en maatschappelijk herstel en empowerment van cliënten doelen zijn.
2. Actief bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rond kwetsbare groepen in de samenleving door belangenbehartiging, contextsturing en (zorg-) innovatie.
3. Streven naar goed werkgeverschap door een professionele lerende organisatie te zijn en medewerkers ruimte te bieden voor zelforganisatie, creativiteit en ondernemerschap.
4. Vereenvoudigen van logistieke processen en bedrijfsprocessen waardoor we de administratieve lasten voor cliënten en medewerkers verminderen.
5. Streven naar een optimale organisatievorm. Ongeacht de omvang werken we aan doelmatigheid, kleinschaligheid en flexibiliteit voor een optimale aansluiting op (nieuwe)
vragen van cliëntgroepen, ketenpartners en samenleving.
Kijk hier voor meer informatie over ons beleid.

Bestuur

De bestuurder, formeel de voorzitter van de Raad van Bestuur, is de eindverantwoordelijke bij HVO-Querido. De bestuurder geeft leiding aan het managementteam en wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht.
C.M.L. (Clemens) Blaas MBA-H is de bestuurder van HVO-Querido.

Beloning

De salariëring van de bestuurder, die een dienstverband heeft bij HVO-Querido, is conform de WNT (Wet normering topinkomens). Statutair stelt de Raad van Toezicht de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast.
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen vacatiegeld.
De salariëring van onze medewerkers geschiedt volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening dan wel de CAO Geestelijke Gezondheidszorg.

Uitgeoefende activiteiten

HVO-Querido legt jaarlijks verantwoording af over de uitgeoefende activiteiten in een jaarverslag. Dit wordt gepubliceerd op onze website en op Jaarverslagen Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Financiële verantwoording

HVO-Querido legt jaarlijks verantwoording af over de financiën in een jaarrekening. Deze  wordt gepubliceerd op onze website en op Jaarverslagen Zorg van VWS.