Onze visie

Cliënten van ACM hebben een bewezen vermogen om te overleven onder zeer moeilijke omstandigheden. Wij vinden het belangrijk dat zij hun eigen keuzes kunnen maken: zelfbeschikking staat bij ons voorop. Wij gaan ervanuit dat cliënten op basis van betrouwbare informatie keuzes kunnen maken en in staat zijn zelfstandig, volwaardig en veilig hun weg te vinden in de maatschappij.

Onze visie sluit aan bij de algemene visie van HVO-Querido en bij de uitgangspunten van de twee methodieken waarmee ACM werkt, te weten: de Krachtgerichte Basismethodiek (KBM), ontwikkeld door prof. dr Judith Wolf (2012) en Safe Future, ontwikkeld door Margot Mulders voor de Federatie Opvang. Safe Future gaat uit van de rechten en plichten die zijn vastgelegd in internationale mensenrechtenverdragen. Mensenhandel wordt gezien als een schending van mensenrechten.

Kinderen

Onze visie op de kinderen die met onze cliënten meekomen is dat zij recht hebben op een aanwezige ouder en een veilige, liefdevolle omgeving waarin zij zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen. Daarom vinden wij het belangrijk dat (volwassen) cliënten in alle stadia van het ouderschap (dus ook tijdens de zwangerschap) informatie, zorg en ondersteuning krijgen bij zaken rond de opvoeding. Onze insteek is dat zij hiervoor gebruik maken van bestaande voorzieningen, zoals een Ouder- en Kindteam.

Juist bij kinderen vinden wij het van belang om zo vroeg mogelijk eventuele knelpunten in de ontwikkeling te signaleren. Daarbij kijken we naar het gedrag van kinderen en de omstandigheden waarin zij opgroeien. Waar mogelijk werken we samen met de ouder aan een veilige toekomst voor het kind. En als het nodig is bieden we passende ondersteuning of werken we samen met gespecialiseerde organisaties. Ook een verwijzing naar een externe deskundige is mogelijk.

Als ouders onvoldoende in staat zijn om oog te hebben voor de ontwikkeling en belangen van hun kind, hanteren wij de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Doel hiervan is de opgroeiomstandigheden en veiligheidssituatie van het kind te verbeteren.

ACM is onderdeel van HVO-Querido, een organisatie voor woonbegeleiding, opvang en dagactiviteiten in Amsterdam, Diemen en Haarlem.