Vrienden van HVO-Querido

De stichting Vrienden van HVO-Querido is een fonds dat ten doel heeft maatschappelijke zorg in brede zin, en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, te ondersteunen. Alles in de ruimste zin van het woord, één en ander meer in het bijzonder ten behoeve van de stichting naar Nederlands recht: Stichting HVO-Querido, statutair gevestigd te Amsterdam en overige aan deze stichting gelieerde stichtingen, instellingen en verenigingen.

De werkzaamheden van de stichting bestaan onder andere uit het verlenen van (financiële) steun aan instellingen die zich maatschappelijke zorg in brede zin ten doel stellen, voor het ondersteunen van in haar werkzaamheden noodzakelijk of gewenste buitengewone en onsubsidiabele uitgaven, dan wel uitgaven niet vallend onder de door de overheid genormeerde of voorgeschreven en goedgevonden kosten.
De stichting geeft ook voorlichting aangaande sociale noden en hulpverlening.

RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 008688680.

Contact

Stichting Vrienden van HVO-Querido
Eerste Ringdijkstraat 5
1097 BC Amsterdam
telefoon (020) 561 90 90

Verantwoording